Trestnoprávna zodpovednosť právnických osôb (v kontexte obchodného a správneho práva), celoslovenské podujatie

Číslo
2015/KVP/44
Druh
jednodenný
Typ
Celoživotné vzdelávanie
Termín
-
Deadline

Program vzdelávacieho podujatia

Informačný formulár vzdelávacieho podujatia

Strava, občerstvenie: Na seminári Justičná akadémia Slovenskej republiky zabezpečí občerstvenie počas prestávok  (minerálnu vodu, kávu, čaj).  Na obed je určená 1-hodinová obedová prestávka, každý účastník si obed hradí sám, v rámci stravného poskytnutého od zamestnávateľa. Stravovanie je zabezpečené formou donášky s tým, že stravu je potrebné si nahlásiť a uhradiť pri podpise prezenčnej listiny, následne počas obedňajšej prestávky bude objednaná strava pripravená na konzumáciu v priestoroch jedálne.

Ubytovanie: Účastníkom nad 150 km od miesta konania seminára je možné poskytnúť ubytovanie v budove akadémie deň vopred (bez nároku na stravu), t.j. dňa 17.06.2015, ubytovanie je potrebné označiť v prihláške pri elektronickom prihlasovaní alebo dodatočne nahlásiť tel. č.: 0911 960 972, e-mail adresa: gabriela.urbanska@justice.sk  

Pramene k príprave
Odborný garant
Mgr. Mario Potúček, vedúci Katedry verejného práva, 033/690 33 15, 0911 784 721, mario.potucek@justice.sk
Lektor(i)

JUDr. Ivan Rumana (externý člen pedagogického zboru Justičnej akadémie Slovenskej republiky; predseda senátu, správne kolégium, Najvyšší súd Slovenskej republiky), JUDr. Marek Kordik, PhD., LL.M. (advokát, odborný asistent, Katedra trestného práva, kriminológie akriminalistiky, Právnická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave), doc. JUDr. Tomáš Strémy, PhD. (prodekan pre zahraničné vzťahy, styk s verejnosťou, ďalšie vzdelávanie a projektovú činnosť Právnickej fakulty Trnavskej univerzity vTrnave; člen pracovnej skupiny k zákonu o trestnej zodpovednosti právnických osôb, Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky; advokát)

Primárna cieľová skupina
Sudcovia
Prokurátori
Sekundárna cieľová skupina
Vyšší súdni úradníci
Asistenci sudcu NS SR
Počet účastníkov
60
Zodpovedný koordinátor
PhDr. Gabriela Urbanská, vedúci útvaru justičného vzdelávania, 033/690 33 13, 0911 960 972, gabriela.urbanska@justice.sk