Vybrané zaisťovacie úkony v prípravnom konaní – aplikačná prax (JA Pezinok)

Číslo
2024/KVP/140/JA SR
Druh
jednodenný
Typ
Celoživotné vzdelávanie
Termín
-
Deadline
 • Plánovaní lektori prednášajúci v rámci vzdelávacieho podujatia: JUDr. Radovan Kajaba, PhD. (prokurátor trestného odboru, oddelenie násilnej a všeobecnej kriminality, Generálna prokuratúra Slovenskej republiky), JUDr. Adam Petrovič, PhD. (externý člen pedagogického zboru Justičnej akadémie Slovenskej republiky, prokurátor Krajskej prokuratúry Trnava, dočasne pridelený na výkon funkcie na oddelení majetkovej kriminality trestného odboru, Generálna prokuratúra Slovenskej republiky)
 • Plánovaný počet účastníkov podujatia: 40 
 • Primárna cieľová skupina: funkčne mladí prokurátori, sekundárna cieľová skupina: právni čakatelia prokuratúry, asistenti prokurátorov
 • Pri výbere účastníkov, ktorým bude potvrdená účasť, platia zásady: a) súhlas nadriadeného (poverený zástupca súdu) s účasťou na podujatí (súhlas doručený Justičnej akadémii Slovenskej republiky prostredníctvom kontaktných osôb/osobných úradov na adresu dominika.zavadova@justice.sk), b) zásada príslušnosti k určenej cieľovej skupine, c) zásada včasnosti elektronického prihlásenia (prihlasovanie sa realizuje výlučne elektronicky cez internetový portál Justičnej akadémie Slovenskej republiky, bez elektronického prihlásenia nebudú účastníci zaradení na podujatie).
 • Ubytovanie: Účastníkom nad 150 km od miesta konania podujatia bude poskytnuté ubytovanie aj deň vopred, t.j. 7.10.2024  (príchod možný najneskôr do 20,00 hod.), ubytovanie je potrebné označiť v elektronickej prihláške ako aj hodinu plánovaného príchodu
 • Občerstvenie: na podujatí Justičná akadémia Slovenskej republiky zabezpečuje občerstvenie počas prestávok (voda, káva, čaj). Justičná akadémia Slovenskej republiky účastníkom obed nezabezpečuje.
 • Iné osobitné požiadavky je potrebné zaslať mailom na nižšie uvedenú mailovú adresu.
 • V záujme dosiahnutia efektivity podujatia ako aj za účelom prípadného zabezpečenia náhradného účastníka podujatia, je potrebné zrušenie účasti (ospravedlnenie) oznámiť Justičnej akadémii Slovenskej republiky ihneď po zistení dôvodov zrušenia, a to prostredníctvom e-mailu na adresu: dominika.zavadova@justice.sk.
 • Spôsob ospravedlnenia - v zmysle platných „Zásad" časť III., článok VI.: Neúčasť bude ospravedlnená iba v uvedených prípadoch: a) v prípade písomného oznámenia neúčasti akadémii minimálne 5 pracovných dní pred začatím podujatia s uvedením dôvodu (práceneschopnosť, ošetrovanie člena rodiny, mimoriadne pracovné povinnosti atď.), b) v prípade písomného oznámenia neúčasti akadémii 4 a menej pracovných dní pred začatím podujatia s uvedením dôvodu (práceneschopnosť, ošetrovanie člena rodiny, mimoriadne pracovné povinnosti atď.) a s priloženým súhlasom nadriadeného v súčinnosti s kontaktnou osobou (osobný úrad). V prípade nedodržania podmienok uvedených v písmene a), b) bude akadémia považovať neúčasť za neospravedlnenú.
 • Zodpovedná osoba: Mgr. Dominika Zavadová, PhD., t.č. 0911 770 377, mail: dominika.zavadova@justice.sk  
 • Justičná akadémia Slovenskej republiky si vyhradzuje právo v nevyhnutnom prípade uskutočniť podujatie v zníženom počte účastníkov alebo ho realizovať výlučne dištančnou formou či podujatie nerealizovať vôbec. O prípadnej zmene budú účastníci s potvrdenou účasťou informovaní.