Justícia a ochrana poškodených / Judiciary and Protection of Victims

Projekt Justičnej akadémie Slovenskej republiky oblasti trestnej justície 

Project of the Judicial Academy of the Slovak republic in the field of criminal justice 

2014-2015

 

Obsah projektu / Content of the Project 

Schedule of the project / Harmonogram

 

                                                              

Co-funded by the Criminal Justice

Programme of the European Union

 

 

Tento projekt je implementovaný v spolupráci s akadémiami krajín Vyšehrádskej štvorky

This project is implemented with the cooperation of Visegrad judicial academies

 

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury

 logo PL

 

Magyar Igazságügyi Akadémia

 logo_HU

 

Justiční Akademie 

 logo_CZ

 

 

 

    E-KNIHA Justícia a ochrana poškodených        E-BOOK Judiciary and protection of victims   

 E-kniha obsahuje spoločne všetky články z jednotlivých seminárov. / E-book is a compilation of all individual articles from training events

 

 

Prvý Seminár v projekte:

Budapešť 10. - 11. jún 2014

 

First seminar in the Project:

Budapest 10 - 11 June 2014

 

Saturácia potrieb poškodených prostredníctvom mediácie - právny rámec mediácie, status poškodeného a obvineného v procese mediácie, implementácia medzinárodných štandardov vo vnútroštátnej legislatíve, praktická korelácia medzi Radou Európy - CEPEJ a legislatívou EÚ, aplikácia práva v tejto oblasti

 

Saturation of the needs of the victims by the use of

criminal mediation - legal framework of victim-offender mediation, status of the victim and offender in the process of mediation, implementation of the standards in the national legislation, practical correlation between the Council of Europe - CEPEJ standards and the EU legislation and national legislation, application of legislative rules in victim-offender mediation

Druhý seminár v projekte:

Omšenie 4.- 5. september 2014

 

Second seminar in the Project:

Omšenie 4 - September 2014

 

Aplikácia ľudských práv poškodených v trestnom konaní - judikatúra ESĽP - predvolávanie, vypočúvanie poškodených, efektivita vyšetrovania trestných činov, dozor prokurátora; prepojenie medzi katalógom ľudských práv v Dohovore a v Charte základných práv EÚ

Application of fundamental rights of victims in the ECHR Case-law (summoning, hearing, effectiveness of the investigations), link between the human rights catalogue in the Convention and in the EU Charter

 

 

Tretí seminár v projekte:

Krakow 4.-5 november 2014

 

Third seminar in the Project:

Krakow 4.-5 November 2014

 

Konkrétne legislatívne nástroje EÚ

- Smernica 2011/99 o Európskom ochrannom príkaze

- Návrh nariadenia o vzájomnom uznávaní ochranných príkazov - súčasná situácia a zmeny v budúcnosti

EU specific tools for the protection of victims

- Directive 2011/99 on the European Protection Order

- EU Proposed Regulation on the mutual recognition of protection measures

 

Štvrtý seminár v projekte:

Omšenie 1.-2- December 2014

 

Fourth seminar in the Project:

Omšenie 1-2 December 2014

 

Vymáhanie náhrady majetkovej a nemajetkovej škody spôsobenej trestným činom v adhéznom konaní - dopad a efektivita, rešpektovanie ľudských práv poškodených v adhéznom konaní, prevencia sekundárnej viktimizácie

- Smernica 80/2004 o kompenzáciách pre poškodených trestnými činmi

- Nemajetková ujma v peniazoch - efektivita adhézneho konania

Recovery of the pecuniary and non-pecuniary damage caused by criminal act in the criminal proceedings - impact on effectiveness, respect for human rights of the victims during the recovery procedures (adhesion procedure)

- Directive 80/2004 relating to compensation to crime victims

- Non - pecuniary damage in the criminal proceedings - effectiveness of the procedure

 

Piaty seminár v projekte:

Omšenie 23.-24. február 2015

 

Koncept EÚ na ochranu poškodených v trestnom konaní

- Zmeny v európskom acquis v trestných veciach po Lisabonskej zmluve - Aplikácia acquis v trestných veciach pred a po Lisabonskej zmluve - prebiehajúca časová pôsobnosť noriem

- Smernica 2012/29/EU o minimálnych štandardoch pre práva, podporu a ochranu poškodených trestnými činmi nahradzujúca Rámcové rozhodnutie 2001/220/JHA

- Prejudiciálna otázka v trestných veciach

- Judikatúra Súdneho dvora: (Joined Cases C-483/09 and C-1/10, Case C-205/09, Case C-404/07, Case C-467/05, Case C-105/03, Case C-507/10, Case C-79/11) 

Fifth seminar in the Project:

Omšenie 23-24 February 2015

 

EU framework for victims' protection in the criminal proceedings:

- Changes in the acquis in criminal matters after the Lisbon treaty - Application of the acquis in criminal matters adopted before and after the Lisbon treaty

- Directive 2012/29/EU of the European Parliament and of the Council of 25 October 2012 establishing minimum standards on the rights, support and protection of victims of crime, and replacing Council Framework Decision 2001/220/JHA

- Preliminary ruling questions in criminal proceedings

- Case-law related to the replaced Council Framework Decision 2001/220/JHA (Joined Cases C-483/09 and C-1/10, Case C-205/09, Case C-404/07, Case C-467/05, Case C-105/03, Case C-507/10, Case C-79/11)

 

Šiesty seminár v projekte:

Krakow 1.-2. júna 2015

 

Aplikácia ľudských práv poškodených v Charte základných práv EÚ

- Pôsobnosť charty - prípadové štúdie

- Aplikácia konkrétnych článkov Charty vo vzťahu k právam poškodených

Sixth seminar in the Project:

Krakow 1-2 June 2015

 

Application of fundamental rights of victims contained in the Charter of fundamental rights of the EU

- Scope of application of the Charter

- Application of the particulars articles in the Charter for the victims protection - national law case studies

 

Siedmy seminár v projekte:

Omšenie 29.-30. jún 2015

 

Ochrana najohrozenejších poškodených (maloletí) v trestnom konaní - ohľad na špeciálne potreby, rešpektovanie ľudských práv - judikatúra ESĽP, možné využitie EÚ legislatívnych nástrojov, zastupovanie maloletého poškodeného, komparatívny pohľad 

Seventh seminar in the Project:

Omšenie 29-30 June 2015

 

Protection of most vulnerable victims in the criminal proceedings - assessing the special needs of vulnerable victims, addressing their needs, respect for human rights - ECHR Case Law, applying of EU tools, representation of the minor victims in criminal proceeding, comparative approach

 

Ôsmy seminár v projekte:

Kroměříž 2.-3. november 2015

 

Ochrana obetí domáceho násilia, právne nástroje ochrany, rešpektovanie ľudských práv, aplikácia ľudských práv v konkrétnych prípadoch. 

Eight seminar in the Project:

Kroměříž 2-3 November  2015

 

Protection of victims of domestic violence; legal tools for the protection of victims of domestic violence, respect for the rights of the victims and proper application of human rights.

 

 

 

 

 

  

Prvý Seminár v projekte: Budapešť 10. - 11. jún 2014 / First seminar in the Project: Budapest 10 - 11 June 2014 

 

Druhý seminár v projekte: Omšenie 4.- 5. september 2014 / Second seminar in the Project: Omšenie 4 - September 2014

 

Tretí seminár v projekte: Krakow 4.-5 november 2014 / Third seminar in the Project: Krakow 4.-5 November 2014

 

Štvrtý seminár v projekte: Omšenie 1.-2- December 2014 / Fourth seminar in the Project: Omšenie 1-2 December 2014

 

Piaty seminár v projekte: Omšenie 23.-24. február 2015 / Fifth seminar in the Project: Omšenie 23-24 February 2015

 

Šiesty seminár v projekte: Krakow 1.-2. júna 2015 / Sixth seminar in the Project: Krakow 1-2 June 2015

 

Siedmy seminár v projekte: Omšenie 29.-30. jún 2015 / Seventh seminar in the Project: Omšenie 29-30 June 2015 

 

Ôsmy seminár v projekte: Kroměříž 2.-3. november 2015 / Eight seminar in the Project: Kroměříž 2-3 November  2015 

 

 

Hodnotenie / evaluation report

  

This publication has been produced with the financial support of the Criminal Justice Programme of the European Union. The contents of this publication are the sole responsibility of the Judicial Academy of the Slovak Republic and can in no way be taken to reflect the views of the European Commission.