Odborná justičná skúška - jesenný termín 2022

 

Písomná časť odbornej justičnej skúšky pozostáva z nasledovných častí:

 

Odborný test:

 • skladá sa z 50 otázok, pričom sú v ňom zastúpené jednotlivé odvetvia práva uvedené v čl. 5 ods. 4 Skúšobného poriadku tak, aby sa proporcionálne zohľadnilo rozloženie agendy v jednotlivých oblastiach v praxi. Okruh otázok na odborný test je zverejnený na internetovej stránke akadémie otázky na písomnú časť
 • každá otázka má priradené 4 rozdielne odpovede, označené písmenami a, b, c, d, pričom len jedna je správna
 • test sa vypracúva elektronicky pomocou systému na elektronické vypracovanie a vyhodnocovanie testov
 • uchádzač označí svoj výber odpovede v teste tým písmenom tej odpovede, o ktorej sa domnieva, že je správna, a svoju odpoveď potvrdí
 • otázky sa v systéme zobrazujú postupne, pričom otázku je možné preskočiť a vrátiť sa k nej neskôr
 • po vyplnení všetkých otázok sa zobrazí prehľad otázok ktoré má uchádzač pred odoslaním testu skontrolovať, prípadne niektorú zo zadaných odpovedí opraviť.
 • zmenenú odpoveď je potrebné potvrdiť, v prípade nevykonania zmeny je potrebné stlačiť "návrat"
 • za každú správne zodpovedanú otázku bude uchádzačovi pridelený jeden bod
 • uchádzač po vypracovaní odborného testu je hodnotený stupňom „prospel", ak správne odpovie aspoň na 35 otázok, a „prospel s vyznamenaním", ak správne odpovie aspoň na 45 otázok; ak uchádzač nezodpovie správne aspoň 35 otázok, má sa za to, že „neprospel"
 • odborný písomný test vypracúva účastník samostatne bez právnych predpisov, judikatúry a odbornej literatúry v časovom rozmedzí 75 minút (spravidla od 08.00 hod. do 09.15 hod.)
 • systém obsahuje odpočítavanie času, pričom uplynutím 75 minút sa test ukončí automaticky
 • test bude po skončení vyhodnotený a uchovávaný aj v tlačenej podobe

O získanom počte bodov v odbornom teste písomnej časti skúšky sú uchádzači informovaní po skončení písomnej časti skúšky.

Vypracovanie rozhodnutí v trestnej veci a v inej než trestnej veci:  

 • vypracúva účastník samostatne s možnosťou použitia právnych predpisov, judikatúry a odbornej literatúry (poskytne Justičná akadémia Slovenskej republiky v elektronickej alebo tlačenej podobe, ASPI)
 • celkové časové rozmedzie na vypracovanie rozhodnutí je 8 hodín (spravidla od 09.30 hod. do 17.30 hod.)
 • účastník odbornej justičnej skúšky (s výnimkou návštevy toalety) nesmie opustiť miestnosť, v ktorej sa skúška vykonáva; vo výnimočných prípadoch môže povoliť opustenie miestnosti osoba vykonávajúca pedagogický dozor, a to v sprievode poverenej osoby
 • bez súhlasu osoby vykonávajúcej pedagogický dozor nemôžu uchádzači používať elektronické nosiče informácií ani iné pomôcky s výnimkou vyššie uvedených počas celého konania odbornej justičnej skúšky

Uchádzač je z písomne vypracovaných rozhodnutí hodnotený stupňom „prospel s vyznamenaním", „prospel" alebo „neprospel".

O výsledku písomnej časti skúšky, vrátane preskúmaných hodnotení, sa uznáša skúšobná komisia v deň ústnej časti skúšky na začiatku zasadania. O výsledku písomnej časti skúšky upovedomí prítomných uchádzačov predseda príslušnej skúšobnej komisie v deň konania ústnej časti skúšky pred jej začatím. Upovedomenie neprítomných uchádzačov zabezpečí riaditeľom akadémie určený zamestnanec akadémie. Predpokladom na vykonanie ústnej časti skúšky je, aby uchádzač bol hodnotený zo všetkých častí písomnej časti skúšky minimálne stupňom prospel.

Rozdelenie do skúšobných komisií sa úspešní účastníci písomnej časti odbornej justičnej skúšky dozvedia v deň konania ústnej časti odbornej justičnej skúšky.

Znenia otázok ústnej časti odbornej justičnej skúšky sú uverejnené na internetovej stránke akadémie: TU

 

Informácie o aktuálnych skúškach:

 

II. termín (jesenný termín)

písomná časť odbornej justičnej skúšky (Justičná akadémia SR v Pezinku):

 • 13.10.2022 (štvrtok) a 14.10.2022 (piatok) pre vyšších súdnych úradníkov, asistentov sudcu Najvyššieho súdu SR a Najvyššieho správneho súdu SR a právnych čakateľov prokuratúry

ústna časť odbornej justičnej skúšky (Justičná akadémia SR v Pezinku):

 • 19.10.2022 (streda) a 20.10.2022 (štvrtok) pre vyšších súdnych úradníkov, asistentov sudcu Najvyššieho súdu SR a Najvyššieho správneho súdu SR a právnych čakateľov prokuratúry

 

Uznesenie č. 129: Rada schvaľuje termíny odbornej justičnej skúšky pre rok 2022 nasledovne: jarný termín odbornej justičnej skúšky: Písomná časť: 25.05.2022 (streda) – 27.05.2022 (piatok), Ústna časť: 07.06.2022 (utorok) – 09.06.2022 (štvrtok). Jesenný termín odbornej justičnej skúšky: Písomná časť: 12.10.2022 (streda) – 14.10.2022 (piatok), Ústna časť: 18.10.2022 (utorok) – 20.10.2022 (štvrtok).

 

 

Účastníci, ktorí majú záujem vypracovať rozhodnutia v trestnej veci a v inej než trestnej veci v elektronickej forme (na počítači) musia túto skutočnosť oznámiť v termíne do 30. septembra 2022 na e-mailovú adresu maria.peskova@justice.sk. 

Účastníci, ktorí majú záujem o ubytovanie (územný obvod kraja Košice a Prešov) v budove akadémie v Pezinku (Suvorovova 5/C, 902 01 Pezinok), musia túto skutočnosť oznámiť v termíne do 5. októbra 2022 na e-mailovú adresu maria.peskova@justice.sk.

 

Výsledky jesenného termínu odbornej justičnej skúšky / celková štatistika bude zverejnená TU.