Hromadné výberové konania - skúsenosti Justičnej akadémie

Justičná akadémia Slovenskej republiky po každom uskutočnení hromadného výberového konania vypracúva pracovný materiál o podrobnostiach  týkajúcich sa priebehu a vyhodnotenia výberového procesu. V rámci štatistiky sú sledované základné ukazovatele úspešnosti celkové ako aj pre jednotlivé fázy písomnej časti hromadného výberového konania, ale tiež rozloženie oboch pohlaví či pracovných pozícií účastníkov. 

Správa o vyhodnotení výsledku, priebehu a skúseností desiateho kola hromadného výberového konania

Uvedená štatistika slúži predovšetkým na interný proces vyhodnocovania podkladov pre potreby písomnej časti hromadných výberových konaní. Na základe týchto interných štatistických postupov bol vypracovaný v roku 2020 aj materiál, ktorý slúžil ako podklad pre diskusné fórum „Výberové konania na funkciu sudcu: Ako ďalej?", ktoré bolo zamerané na otázky aplikačnej praxe.

"Ako vyberať sudcov" - skúsenosti Justičnej akadémie SR s hromadným výberovým konaním na funkciu sudcu