Semináre typu Celoživotné vzdelávanie

Názov Dátum
Alternatívna a restoratívna justícia (DP Omšenie) 27. 04. 2023 - 28. 04. 2023
Prihláška
Úlohy sudcu a návrhové oprávnenia prokurátora pri rozhodovaní o väzbe v prípravnom konaní (DP Omšenie) 13. 04. 2023 - 14. 04. 2023
Prihláška
Riadenie času (ONLINE) 17. 04. 2023 - 17. 04. 2023
Prihláška
Riadenie času (ONLINE) 18. 04. 2023 - 18. 04. 2023
Prihláška
Riadenie času (ONLINE) 19. 04. 2023 - 19. 04. 2023
Prihláška
Aktuality z judikatúry ESĽP k problematike rodinného práva (JA Pezinok) 18. 04. 2023 - 18. 04. 2023
Prihláška
Aplikácia práva EÚ všeobecnými a správnymi súdmi SR (DP Omšenie) 17. 04. 2023 - 18. 04. 2023
Prihláška
Súdny dvor EÚ a národné súdy (ONLINE) 21. 04. 2023 - 21. 04. 2023
Prihláška
Účinky insolvenčných konaní a preventívna reštrukturalizácia, špeciálne konkurzy a reštrukturalizácia (DP Omšenie) 24. 04. 2023 - 25. 04. 2023
Prihláška
Grooming ako súčasť stratégie osôb, dopúšťajúcich sa sexuálnych deliktov na deťoch (opakované podujatie), ONLINE 26. 04. 2023 - 26. 04. 2023
Prihláška
Trestná činnosť páchaná v súvislosti s detskou pornografiou, aplikačné problémy v praxi, komparatívny pohľad (JA Pezinok) 17. 04. 2023 - 17. 04. 2023
Prihláška
Záložné právo (JA Pezinok) 24. 04. 2023 - 24. 04. 2023
Prihláška
Elektronické dôkazy v trestnom konaní. Komparatívny pohľad (JA Pezinok) 27. 04. 2023 - 27. 04. 2023
Prihláška
Aktuálna judikatúra a právna úprava pri určovaní rozhodného práva v cezhraničných sporoch (ONLINE) 27. 04. 2023 - 28. 04. 2023
Prihláška
Aktuálna judikatúra v obchodnom práve (JA Pezinok) 13. 04. 2023 - 13. 04. 2023
Prihláška
Vybrané aspekty ekonomickej trestnej činnosti so zameraním na trestný čin legalizácie výnosu z trestnej činnosti a s ním súvisiace trestné činy (daňové a majetkové trestné činy), JA Pezinok 02. 05. 2023 - 02. 05. 2023
Prihláška
Európsky zatýkací rozkaz a extradíčné konanie, špecifiká a problémy aplikačnej praxe, súvisiaca judikatúra NS SR, ÚS SR, SD EÚ a ESĽP (DP Omšenie) 04. 05. 2023 - 05. 05. 2023
Prihláška
Psychologické aspekty výkonu rozhodnutia v kontexte poručníckej agendy (ONLINE) 03. 05. 2023 - 03. 05. 2023
Prihláška
Vybrané otázky antidiskriminačného práva (DP Omšenie) 11. 05. 2023 - 12. 05. 2023
Prihláška
Psychologický a lingvistický diskurz kritického myslenia v kontexte empatickej verbálnej komunikácie (ONLINE) 15. 05. 2023 - 16. 05. 2023
Prihláška
Trestné činy v doprave (JA Pezinok) 15. 05. 2023 - 15. 05. 2023
Prihláška
Zaisťovanie hnuteľného a nehnuteľného majetku z pohľadu Úradu pre správu zaisteného majetku (JA Pezinok) 17. 05. 2023 - 17. 05. 2023
Prihláška
Vybrané zaisťovacie úkony v prípravnom konaní – aplikačná prax (JA Pezinok) 18. 05. 2023 - 18. 05. 2023
Prihláška
Odporovateľné právne úkony v konkurze. Novinky v konkurznom práve (JA Pezinok) 05. 05. 2023 - 05. 05. 2023
Prihláška
Konanie pred Ústavným súdom SR podľa čl. 127 Ústavy SR a aktuálna rozhodovacia činnosť Ústavného súdu (JA Pezinok) 11. 05. 2023 - 11. 05. 2023
Prihláška
Ako efektívne vyriešiť konflikty a brániť sa voči manipulácii (ONLINE) 22. 05. 2023 - 22. 05. 2023
Prihláška
Ako efektívne vyriešiť konflikty a brániť sa voči manipulácii (ONLINE) 23. 05. 2023 - 23. 05. 2023
Prihláška
Ako efektívne vyriešiť konflikty a brániť sa voči manipulácii (ONLINE) 24. 05. 2023 - 24. 05. 2023
Prihláška
Medicínsko-právne spory (DP Omšenie) 25. 05. 2023 - 26. 05. 2023
Prihláška
Aktuálne otázky pracovného práva (ONLINE) 25. 05. 2023 - 26. 05. 2023
Prihláška