Všetky semináre za rok 2011

Názov Dátum Deadline
Burzové obchody a ostatné cenné papiere v Európskej únii 25. 01. 2011 - 25. 01. 2011 Prihláška
Ukladanie a výkon trestov a ochranných opatrení 26. 01. 2011 - 27. 01. 2011 Prihláška
Exekučné právo, aplikačné problémy (európsky exekučný titul, exekučné tituly vydané rozhodcovskými súdmi) 31. 01. 2011 - 01. 02. 2011 Prihláška
Slobodný prístup k informáciám, aplikácia zák. č. 211/00 Z.z. v kontexte zák. č. 357/04 Z.z. 02. 02. 2011 - 03. 02. 2011 Prihláška
Dedičské konanie (Košice, Prešov) 07. 02. 2011 - 07. 02. 2011 Prihláška
Stavebný zákon – aktuálna aplikačná prax (Bratislava, Trnava, Trenčín, Nitra) 08. 02. 2011 - 08. 02. 2011 Prihláška
APLIKÁCIA SCHENGENSKÉHO ACQUIS V RÁMCI JUSTIČNEJ SPOLUPRÁCE V TRESTNÝCH VECIACH V SR, SCHENGENSKÝ INFORMAČNÝ SYSTÉM, projekt NFM 09. 02. 2011 - 10. 02. 2011 Prihláška
Dedičské konanie (Banská Bystrica, Žilina) 14. 02. 2011 - 14. 02. 2011
Prihláška
Prehľad aktuálnej judikatúry v oblasti pracovného práva 14. 02. 2011 - 15. 02. 2011 Prihláška
Stavebný zákon – aktuálna aplikačná prax (Košice, Prešov) 15. 02. 2011 - 15. 02. 2011 Prihláška
Zmenkové a šekové právo, práva vyplývajúce z vystavenia zmenky, šeku 21. 02. 2011 - 22. 02. 2011 Prihláška
Stavebný zákon – aktuálna aplikačná prax (Banská Bystrica, Žilina) 22. 02. 2011 - 22. 02. 2011 Prihláška
Právo na súdnu ochranu - aktuálna judikatúra Ústavného súdu SR 24. 02. 2011 - 25. 02. 2011 Prihláška
Vnútroštátne aplikácie práva EÚ v aktuálnej súdnej praxi, Prejudiciálne konanie pred Súdnym dvorom EÚ, (projekt NFM) 28. 02. 2011 - 01. 03. 2011 Prihláška
Vyhľadávanie a výklad práva EÚ vnútroštátnym sudcom - metodologické minimum. Sudcovská tvorba práva. (projekt NFM) 02. 03. 2011 - 03. 03. 2011 Prihláška
Aplikačné problémy OSP, predbežné opatrenia, kontradiktórnosť civilného procesu“ (Košice, Prešov) 08. 03. 2011 - 08. 03. 2011 Prihláška
NEMECKÝ JAZYK - PRÁVNICKÁ TERMINOLÓGIA 09. 03. 2011 - 11. 03. 2011 Prihláška
FRANCÚZSKY JAZYK - PRÁVNICKÁ TERMINOLÓGIA 09. 03. 2011 - 11. 03. 2011 Prihláška
Právne predpisy EÚ v oblasti posudzovania vplyvov na životné prostredie (tlmočenie anglický-slovenský jazyk) 14. 03. 2011 - 16. 03. 2011 Prihláška
Aplikačné problémy OSP, predbežné opatrenia, kontradiktórnosť civilného procesu (Banská Bystrica, Žilina) 15. 03. 2011 - 15. 03. 2011 Prihláška
Dedičské konanie (Bratislava, Trnava, Trenčín, Nitra) 17. 03. 2011 - 17. 03. 2011 Prihláška
Aplikačné problémy OSP, predbežné opatrenia, kontradiktórnosť civilného procesu (Bratislava, Trnava, Trenčín, Nitra) 22. 03. 2011 - 22. 03. 2011 Prihláška
Informačno-technické prostriedky a prostriedky operatívno-pátracej činnosti - praktické skúsenosti s ich využívaním. 23. 03. 2011 - 23. 03. 2011 Prihláška
ANGLICKÝ JAZYK - PRÁVNICKÁ TERMINOLÓGIA 23. 03. 2011 - 25. 03. 2011 Prihláška
Súdne poplatky a trovy konania (Bratislava, Trnava, Trenčín, Nitra) 28. 03. 2011 - 28. 03. 2011 Prihláška
Obchodný register - aplikačné problémy, Problematika konkurzného práva v spojení s obchodným právom 30. 03. 2011 - 31. 03. 2011 Prihláška
Väzba – aplikačné problémy (zaistenie osôb a vecí, dôvody a trvanie väzby) 04. 04. 2011 - 05. 04. 2011 Prihláška
Zabezpečovanie, zaisťovanie a odovzdávanie dôkazov pre trestné konanie v rámci EÚ (projekt NFM) 06. 04. 2011 - 07. 04. 2011 Prihláška
Súdne poplatky a trovy konania (Banská Bystrica, Žilina) 07. 04. 2011 - 07. 04. 2011 Prihláška
Spotrebiteľské zmluvy v aplikačnej praxi 11. 04. 2011 - 12. 04. 2011 Prihláška
Prokurátor v občianskom súdnom konaní (Košice, Prešov) 15. 04. 2011 - 15. 04. 2011 Prihláška
Správne právo – kompetencie VSÚ v rozhodovacej činnosti súdu (Košice, Prešov) 18. 04. 2011 - 18. 04. 2011 Prihláška
Správne právo – kompetencie VSÚ v rozhodovacej činnosti súdu (Banská Bystrica, Žilina) 19. 04. 2011 - 19. 04. 2011
Prihláška
Vysporiadanie podielového a bezpodielového vlastníctva (Bratislava, Trnava, Trenčín, Nitra) 19. 04. 2011 - 19. 04. 2011 Prihláška
Rozhodnutia v trestnom konaní – praktické prípady (Bratislava, Trnava, Trenčín, Nitra) 20. 04. 2011 - 20. 04. 2011 Prihláška
Starostlivosť o maloletých, možnosti súdu pri ochrane riadnej výchovy dieťaťa, určovanie výživného na maloleté dieťa 21. 04. 2011 - 21. 04. 2011 Prihláška
Prokurátor v občianskom súdnom konaní (Bratislava, Trnava, Trenčín, Nitra) 28. 04. 2011 - 28. 04. 2011 Prihláška
Rozhodnutia v trestnom konaní – praktické prípady (Banská Bystrica, Žilina) 28. 04. 2011 - 28. 04. 2011 Prihláška
Súdne poplatky a trovy konania (Košice, Prešov) 29. 04. 2011 - 29. 04. 2011 Prihláška
Súdne poplatky a trovy konania v trestnom konaní (Košice, Prešov) 02. 05. 2011 - 02. 05. 2011 Prihláška
Rozhodnutia v trestnom konaní – praktické prípady (Košice, Prešov) 03. 05. 2011 - 03. 05. 2011 Prihláška
Aktuálne trendy ekonomickej trestnej činnosti, trestné činy proti mene 03. 05. 2011 - 04. 05. 2011 Prihláška
Vysporiadanie podielového a bezpodielového vlastníctva (Košice, Prešov) 04. 05. 2011 - 04. 05. 2011 Prihláška
Prokurátor v občianskom súdnom konaní (Banská Bystrica, Žilina) 04. 05. 2011 - 04. 05. 2011
Prihláška
Správne právo – kompetencie VSÚ v rozhodovacej činnosti súdu (Bratislava, Trnava, Trenčín, Nitra) 05. 05. 2011 - 05. 05. 2011 Prihláška
Právny styk s cudzinou v kontexte komunitárnych nariadení o doručovaní súdnych a mimosúdnych písomností. 05. 05. 2011 - 06. 05. 2011 Prihláška
Súdne poplatky a trovy konania v trestnom konaní (Banská Bystrica, Žilina) 09. 05. 2011 - 09. 05. 2011 Prihláška
Obchodné záväzkové vzťahy – aplikačné problémy (Bratislava, Trnava, Trenčín, Nitra) 11. 05. 2011 - 11. 05. 2011 Prihláška
Súdne poplatky a trovy konania v trestnom konaní (Bratislava, Trenčín, Trnava, Nitra) 16. 05. 2011 - 16. 05. 2011 Prihláška
Obchodné záväzkové vzťahy – aplikačné problémy (Banská Bystrica, Žilina) 18. 05. 2011 - 18. 05. 2011 Prihláška
Kultivácia osobnosti – 1. časť (Banská Bystrica, Žilina) 23. 05. 2011 - 23. 05. 2011 Prihláška
Technika civilného pojednávania a rozbor procesných modelových situácií pre funkčne mladých sudcov 23. 05. 2011 - 23. 05. 2011 Prihláška
Obchodné záväzkové vzťahy – aplikačné problémy (Košice, Prešov) 27. 05. 2011 - 27. 05. 2011 Prihláška
Kultivácia osobnosti – 1. časť (Bratislava, Trnava, Trenčín, Nitra) 30. 05. 2011 - 30. 05. 2011 Prihláška
Aktuálne otázky v ochrane slobody prejavu, zhromažďovania a ochrany osobnosti v judikatúre ESĽP 02. 06. 2011 - 03. 06. 2011 Prihláška
Vysporiadanie podielového a bezpodielového vlastníctva (Banská Bystrica, Žilina) 06. 06. 2011 - 06. 06. 2011 Prihláška
Duševné vlastníctvo a nekalosúťažné konanie v kontexte EÚ. 06. 06. 2011 - 07. 06. 2011 Prihláška
Postavenie sudcu a organizácia súdnej moci z pohľadu judikatúry ESĽP, Ústavného súdu ČR a Ústavného súdu SR 13. 06. 2011 - 14. 06. 2011 Prihláška
Aktuálne problémy v oblasti správneho súdnictva - rozhodovanie o žalobách proti rozhodnutiam správneho orgánu. 15. 06. 2011 - 16. 06. 2011 Prihláška
Kultivácia osobnosti – 2. časť (Banská Bystrica, Žilina) 20. 06. 2011 - 20. 06. 2011 Prihláška
Získavanie a prípustnosť dôkazov zo zahraničia 23. 06. 2011 - 24. 06. 2011 Prihláška
Kultivácia osobnosti – 2. časť (Bratislava, Trnava, Trenčín, Nitra) 27. 06. 2011 - 27. 06. 2011 Prihláška
Prehľad aktuálnej judikatúry v oblasti obchodného práva 27. 06. 2011 - 28. 06. 2011 Prihláška
Rasovo motivované, extrémistické trestné činy – rozhodovacia prax súdov. Obchodovanie s ľuďmi – aplikačná prax. 29. 06. 2011 - 30. 06. 2011 Prihláška
Predskúškové sústredenie pre vyšších súdnych úradníkov a právnych čakateľov prokuratúry – 1. časť 11. 07. 2011 - 14. 07. 2011 Prihláška
Anglický jazyk - právnická terminológia, letný kurz (Peter Potasch, Andrea Demovicova) 18. 07. 2011 - 22. 07. 2011 Prihláška
Nemecký jazyk - právnická terminológia, letný kurz (Petra Milošovičová) 25. 07. 2011 - 29. 07. 2011 Prihláška
Francúzsky jazyk - právnická terminológia, letný kurz (Magali Boursier) 25. 07. 2011 - 29. 07. 2011 Prihláška
Predskúškové sústredenie pre vyšších súdnych úradníkov a právnych čakateľov prokuratúry – 2. časť 08. 08. 2011 - 12. 08. 2011 Prihláška
Anglický jazyk – právnická terminológia LETNÝ KURZ 1 (Petriláková, Havlíček) 22. 08. 2011 - 24. 08. 2011 Prihláška
Anglický jazyk – právnická terminológia LETNÝ KURZ 2 (Petriláková, Havlíček) 25. 08. 2011 - 27. 08. 2011 Prihláška
Aplikácia nariadenia č. 2201/2003 o príslušnosti a uznávaní a výkone rozhodnutí vo veciach manželských... 05. 09. 2011 - 06. 09. 2011 Prihláška
Zasadnutie externých členov pedagogického zboru akadémie 06. 09. 2011 - 06. 09. 2011
Prihláška
Spotrebiteľské zmluvy v aplikačnej praxi 07. 09. 2011 - 08. 09. 2011 Prihláška
Seminár pre probačných a mediačných úradníkov – aplikačné problémy (Košice, Prešov) 12. 09. 2011 - 12. 09. 2011 Prihláška
Seminár pre probačných a mediačných úradníkov – aplikačné problémy (Bratislava, Trnava, Trenčín, Nitra) 19. 09. 2011 - 19. 09. 2011 Prihláška
Zákonník práce so zameraním na aplikačné problémy 19. 09. 2011 - 20. 09. 2011 Prihláška
Konkrétna kontrola ústavnosti právnych noriem - aktuálna judikatúra Ústavného súdu SR 22. 09. 2011 - 23. 09. 2011 Prihláška
Opravné prostriedky, dovolanie podľa O.s.p. (Košice, Prešov) 26. 09. 2011 - 26. 09. 2011 Prihláška
Seminár pre probačných a mediačných úradníkov – aplikačné problémy (Banská Bystrica, Žilina) 26. 09. 2011 - 26. 09. 2011 Prihláška
Trestná zodpovednosť mladistvých, niektoré trestné činy proti mladistvým 26. 09. 2011 - 27. 09. 2011 Prihláška
Exekučné konanie (Banská Bystrica, Žilina) 28. 09. 2011 - 28. 09. 2011 Prihláška
Výkladové problémy zákona o sociálnom poistení a zákona o sociálnych službách 06. 10. 2011 - 06. 10. 2011
Prihláška
Exekučné konanie (Košice, Prešov) 07. 10. 2011 - 07. 10. 2011 Prihláška
Európske a medzinárodné právo súkromné 10. 10. 2011 - 11. 10. 2011 Prihláška
Výkladové problémy zákona o sociálnom poistení a zákona o sociálnych službách. 14. 10. 2011 - 14. 10. 2011 Prihláška
Aktuálne problémy v dedičskom konaní, vlastnícke právo (Košice, Prešov) 17. 10. 2011 - 17. 10. 2011 Prihláška
Nekalá súťaž, aplikačné problémy ochrany duševného vlastníctva 17. 10. 2011 - 18. 10. 2011 Prihláška
Anglický jazyk - právnická terminológia (Petriláková, Havlíček) 19. 10. 2011 - 21. 10. 2011 Prihláška
Exekučné konanie (Bratislava, Trnava, Trenčín, Nitra) 19. 10. 2011 - 19. 10. 2011 Prihláška
Opravné prostriedky, dovolanie podľa O.s.p. (Banská Bystrica, Žilina) 20. 10. 2011 - 20. 10. 2011 Prihláška
Výkladové problémy zákona o sociálnom poistení a zákona o sociálnych službách. 21. 10. 2011 - 21. 10. 2011
Prihláška
Aktuálne problémy v dedičskom konaní, vlastnícke právo (Banská Bystrica, Žilina) 24. 10. 2011 - 24. 10. 2011 Prihláška
Nemecký jazyk - právnická terminológia (Milošovičová) 26. 10. 2011 - 28. 10. 2011 Prihláška
Francúzsky jazyk - právnická terminológia 26. 10. 2011 - 28. 10. 2011 Prihláška
Opravné prostriedky, dovolanie podľa O.s.p. (Bratislava, Trnava, Trenčín, Nitra) 27. 10. 2011 - 27. 10. 2011 Prihláška
Právomoc, uznávanie a výkon súdnych rozhodnutí v členských štátoch EÚ (aplikácia nariadenia č. 44/2001 a osobitných dohovorov) 03. 11. 2011 - 04. 11. 2011 Prihláška
Kultivácia osobnosti 1. časť (Košice, Prešov) 04. 11. 2011 - 04. 11. 2011 Prihláška
Činnosť prokurátora pri dokazovaní v prípravnom konaní (Banská Bystrica, Žilina) 07. 11. 2011 - 07. 11. 2011 Prihláška
Aktuálne problémy v dedičskom konaní, vlastnícke právo (Bratislava, Trnava, Trenčín, Nitra) 07. 11. 2011 - 07. 11. 2011 Prihláška