Všetky semináre za rok 2012

Názov Dátum
Predskúškové sústredenie – 1. časť 10. 01. 2012 - 13. 01. 2012 Prihláška
Stavebný zákon – aktuálna aplikačná prax (Bratislava, Trnava, Trenčín, Nitra) 12. 01. 2012 - 12. 01. 2012 Prihláška
Spotrebiteľské zmluvy v praxi 16. 01. 2012 - 17. 01. 2012 Prihláška
Dedičské právo, dedičské konanie (Bratislava, Trnava, Trenčín, Nitra) 19. 01. 2012 - 19. 01. 2012 Prihláška
Obmedzenie osobnej slobody - zadržanie a väzba 19. 01. 2012 - 20. 01. 2012 Prihláška
Obchodný register, aplikačné problémy - 1. časť 23. 01. 2012 - 24. 01. 2012 Prihláška
Rozhodnutia v trestnom konaní (Košice, Prešov) 25. 01. 2012 - 25. 01. 2012 Prihláška
Seminár pre PaMÚ. Sociáno-psychologický výcvik. 26. 01. 2012 - 27. 01. 2012 Prihláška
Aktuálna rozhodovacia činnosť SD EÚ k aplikácii úniového práva a prejudicionálneho konania podľa Lisabon.zmluvy (BA, TT, TN, NR) 30. 01. 2012 - 30. 01. 2012 Prihláška
Predskúškové sústredenie – 2. časť 30. 01. 2012 - 02. 02. 2012 Prihláška
Najnovšia judikatúra ESĽP a jej dôsledky na rozhodovaciu činnosť vnútroštátnych súdov - civilný úsek - 1. časť (BA, TT, TN, NR) 31. 01. 2012 - 31. 01. 2012 Prihláška
Stavebný zákon – aktuálna aplikačná prax (Banská Bystrica, Žilina) 31. 01. 2012 - 31. 01. 2012 Prihláška
Rozhodnutia v trestnom konaní (Bratislava, Trnava, Trenčín, Nitra) 01. 02. 2012 - 01. 02. 2012 Prihláška
Najnovšia judikatúra ESĽP a jej dôsledky na rozhodovaciu činnosť vnútroštátnych súdov - civilný úsek - 1. časť (BB, ZA) 06. 02. 2012 - 06. 02. 2012 Prihláška
Najnovšia judikatúra ESĽP a jej dôsledky na rozhodovaciu činnosť vnútroštátnych súdov - trestný úsek - 1. časť (BB, ZA) 07. 02. 2012 - 07. 02. 2012 Prihláška
Dedičské právo, dedičské konanie (Banská Bystrica, Žilina) 09. 02. 2012 - 09. 02. 2012 Prihláška
Aktuálna rozhodovacia činnosť špecializovaných rodinných senátov 09. 02. 2012 - 10. 02. 2012 Prihláška
Trovy konania v trestnom konaní (Bratislava, Trnava, Trenčín, Nitra) 13. 02. 2012 - 13. 02. 2012
Prihláška
Predskúškové sústredenie – 3. časť 13. 02. 2012 - 16. 02. 2012 Prihláška
Rozhodnutia v trestnom konaní (Banská Bystrica, Žilina) 15. 02. 2012 - 15. 02. 2012 Prihláška
Aktuálna rozhodovacia činnosť SD EU k aplikácii úniového práva a prejudicionálneho konania podľa Lisabonskej zmluvy (KE, PO) 17. 02. 2012 - 17. 02. 2012 Prihláška
Aktuálna rozhodovacia činnosť SD EU k aplikácii úniového práva a prejudicionálneho konania podľa Lisabonskej zmluvy (BB, ZA) 20. 02. 2012 - 20. 02. 2012 Prihláška
Informačno-technické prostriedky a prostriedky operatívno-pátracej činnosti 20. 02. 2012 - 21. 02. 2012 Prihláška
Efektívne využitie počítača, internetu a právnických vyhľadávačov - 1. časť 21. 02. 2012 - 21. 02. 2012 Prihláška
Dedičské právo, dedičské konanie (Košice, Prešov) 23. 02. 2012 - 23. 02. 2012 Prihláška
Zmenkové a šekové právo, práva vyplývajúce z vystavenia zmenky, šeku 23. 02. 2012 - 24. 02. 2012 Prihláška
Trovy konania v trestnom konaní (Banská Bystrica, Žilina) 27. 02. 2012 - 27. 02. 2012
Prihláška
Výkladové problémy zákona o sociálnom poistení a zákona o sociálnych službách - sporné otázky v rozhodovacej činnosti súdov 27. 02. 2012 - 28. 02. 2012 Prihláška
Stavebný zákon – aktuálna aplikačná prax (Košice, Prešov) 28. 02. 2012 - 28. 02. 2012 Prihláška
Právny styk s cudzinou v kontexte komunitárnych nariadení o doručovaní súdnych a mimosúdnych písomností 29. 02. 2012 - 01. 03. 2012 Prihláška
Technika pojednávania a rozbor procesných modelových situácií 05. 03. 2012 - 06. 03. 2012 Prihláška
Efektívne využitie počítača, internetu a právnických vyhľadávačov - 1. časť 06. 03. 2012 - 06. 03. 2012 Prihláška
Nemecký jazyk - právnická terminológia 07. 03. 2012 - 09. 03. 2012 Prihláška
Francúzsky jazyk - právnická terminológia 07. 03. 2012 - 09. 03. 2012 Prihláška
Najnovšia judikatúra ESĽP a jej dôsledky na rozhodovaciu činnosť vnútroštátnych súdov - trestný úsek - 1. časť (BA, TT, TN, NR) 08. 03. 2012 - 08. 03. 2012 Prihláška
Trovy konania v trestnom konaní (Košice, Prešov) 12. 03. 2012 - 12. 03. 2012
Prihláška
Trovy súdneho konania a poplatky v civilnom procese (Bratislava, Trnava, Trenčín, Nitra) 13. 03. 2012 - 13. 03. 2012 Prihláška
Profesionálna etika sudcu a prokurátora 13. 03. 2012 - 14. 03. 2012 Prihláška
Najnovšia judikatúra ESĽP a jej dôsledky na rozhodovaciu činnosť vnútroštátnych súdov - civilný úsek - 1. časť (KE, PO) 15. 03. 2012 - 15. 03. 2012 Prihláška
Európsky zatýkací rozkaz 15. 03. 2012 - 16. 03. 2012 Prihláška
Najnovšia judikatúra ESĽP a jej dôsledky na rozhodovaciu činnosť vnútroštátnych súdov - trestný úsek - 1. časť (KE, PO) 16. 03. 2012 - 16. 03. 2012 Prihláška
Výcvik pre probačných a mediačných úradníkov 19. 03. 2012 - 20. 03. 2012 Prihláška
Anglický jazyk - právnická terminológia (Petriláková, Havlíček) 21. 03. 2012 - 23. 03. 2012 Prihláška
Drogová kriminalita 26. 03. 2012 - 27. 03. 2012 Prihláška
Trovy súdneho konania a poplatky v civilnom procese (Banská Bystrica, Žilina) 02. 04. 2012 - 02. 04. 2012 Prihláška
Trestné činy proti životu a zdraviu a proti slobode a ľudskej dôstojnosti. Aplikačná prax v súvislosti s násilnou kriminalitou. 02. 04. 2012 - 03. 04. 2012 Prihláška
Efektívne využitie počítača, internetu a právnických vyhľadávačov - 1. časť 03. 04. 2012 - 03. 04. 2012 Prihláška
Prehľad aktuálnej judikatúry v obchodnom práve 12. 04. 2012 - 13. 04. 2012 Prihláška
Prejudiciálna otázka podľa článku 267 Zmluvy o fungovaní Európskej únie v trestnom konaní súdnom (BA, TT, TN, NR) 16. 04. 2012 - 16. 04. 2012 Prihláška
Prípravné vzdelávanie pre právnych čakateľov prokuratúry - vstupné vzdelávanie 16. 04. 2012 - 19. 04. 2012 Prihláška
Odstrániteľné / neodstrániteľné vady návrhu, podania (Bratislava, Nitra, Trnava, Trenčín) 18. 04. 2012 - 18. 04. 2012 Prihláška
Konkurzné právo, cezhraničný konkurz, reštrukturalizácia 23. 04. 2012 - 24. 04. 2012 Prihláška
Trovy súdneho konania a poplatky v civilnom procese (Košice, Prešov) 24. 04. 2012 - 24. 04. 2012 Prihláška
Odstrániteľné / neodstrániteľné vady návrhu, podania (Banská Bystrica, Žilina) 25. 04. 2012 - 25. 04. 2012 Prihláška
Prejudiciálna otázka podľa článku 267 Zmluvy o fungovaní Európskej únie v trestnom konaní súdnom (BB, ZA) 14. 05. 2012 - 14. 05. 2012 Prihláška
Porovnávacia štúdia v krajinách EÚ so zameraním sa na trestnoprávnu zodpovednosť právnických osôb. 14. 05. 2012 - 15. 05. 2012 Prihláška
Efektívne využitie počítača, internetu a právnických vyhľadávačov - 1. časť 16. 05. 2012 - 16. 05. 2012 Prihláška
Odstrániteľné / neodstrániteľné vady návrhu, podania (Košice, Prešov) 17. 05. 2012 - 17. 05. 2012 Prihláška
Judikatúra a právna argumentácia - praktické a teoretické aspekty práce s vnútroštátnou a európskou judikatúrou 17. 05. 2012 - 18. 05. 2012 Prihláška
Právny styk s cudzinou (Justičná spolupráca v trestných veciach; Právna pomoc – špecifické inštitúty; Spolupráca SR s USA) 21. 05. 2012 - 22. 05. 2012 Prihláška
Prejudiciálna otázka podľa článku 267 Zmluvy o fungovaní Európskej únie v trestnom konaní súdnom (KE, PO) 28. 05. 2012 - 28. 05. 2012 Prihláška
Trestná činnosť mladistvých. Kriminalita mládeže. Restoratívna justícia. 28. 05. 2012 - 29. 05. 2012 Prihláška
Efektívne využitie počítača, internetu a právnických vyhľadávačov - 1. časť 04. 06. 2012 - 04. 06. 2012 Prihláška
Prípravné vzdelávanie pre právnych čakateľov prokuratúry - kultivácia osobnosti (1. časť) 04. 06. 2012 - 07. 06. 2012 Prihláška
Efektívne využitie počítača, internetu a právnických vyhľadávačov - 1. časť 05. 06. 2012 - 05. 06. 2012 Prihláška
Efektívne využitie počítača, internetu a právnických vyhľadávačov - 1. časť 12. 06. 2012 - 12. 06. 2012 Prihláška
Presseminar - praktické zručnosti 12. 06. 2012 - 13. 06. 2012 Prihláška
Ochrana osobnosti, tlačový zákon a judikatúra ESĽP 14. 06. 2012 - 15. 06. 2012 Prihláška
Spory o vlastnícke právo k nehnuteľnostiam a kataster nehnuteľností 18. 06. 2012 - 19. 06. 2012 Prihláška
Predskúškové sústredenie – 1. časť 25. 06. 2012 - 28. 06. 2012 Prihláška
Letný kurz Francúzskeho jazyka 09. 07. 2012 - 13. 07. 2012 Prihláška
Letný kurz Nemeckého jazyka 09. 07. 2012 - 13. 07. 2012 Prihláška
Predskúškové sústredenie – 2. časť 16. 07. 2012 - 19. 07. 2012 Prihláška
Predskúškové sústredenie – 3. časť 06. 08. 2012 - 09. 08. 2012 Prihláška
Anglický jazyk - právnická terminológia (LETNÝ KURZ 1) 20. 08. 2012 - 22. 08. 2012 Prihláška
Anglický jazyk - právnická terminológia (LETNÝ KURZ 2) 23. 08. 2012 - 25. 08. 2012 Prihláška
Konkurzné právo, cezhraničné konkurzy, reštrukturalizácia 10. 09. 2012 - 11. 09. 2012 Prihláška
Najnovšia judikatúra ESĽP a jej dôsledky na rozhodovaciu činnosť vnútroštátnych súdov - civilný úsek - 2. časť (KE, PO) 13. 09. 2012 - 13. 09. 2012 Prihláška
Zákonník práce, aktuálna rozhodovacia činnosť 17. 09. 2012 - 18. 09. 2012 Prihláška
Riadenie ľudských zdrojov - súdny manažment 20. 09. 2012 - 21. 09. 2012 Prihláška
Ukladanie a výkon trestov a ochranných opatrení. Súhrnný trest, úhrnný trest a spoločný trest. 24. 09. 2012 - 25. 09. 2012 Prihláška
Najnovšia judikatúra ESĽP a jej dôsledky na rozhodovaciu činnosť vnútroštátnych súdov - civilný úsek - 2. časť (BB, ZA) 01. 10. 2012 - 01. 10. 2012 Prihláška
Prípravné vzdelávanie pre právnych čakateľov prokuratúry - kultivácia osobnosti (2. časť) 01. 10. 2012 - 04. 10. 2012 Prihláška
Najnovšia judikatúra ESĽP a jej dôsledky na rozhodovaciu činnosť vnútroštátnych súdov - trestný úsek - 2. časť (BB, ZA) 02. 10. 2012 - 02. 10. 2012 Prihláška
Efektívne využitie počítača, internetu a právnických vyhľadávačov - 2. časť 02. 10. 2012 - 02. 10. 2012 Prihláška
Exekučné právo, exekučné konanie (Bratislava, Trnava, Trenčín, Nitra) 10. 10. 2012 - 10. 10. 2012 Prihláška
Činnosť prokurátora pri dokazovaní v prípravnom konaní (Bratislava, Trnava, Trenčín, Nitra) 11. 10. 2012 - 11. 10. 2012
Prihláška
Nemecký jazyk - právnická terminológia (Milošovičová) 15. 10. 2012 - 17. 10. 2012 Prihláška
Francúzsky jazyk - právnická terminológia 15. 10. 2012 - 17. 10. 2012 Prihláška
Technika pojednávania, konanie na súde, kontradiktórnosť civilného procesu (Košice, Prešov) 17. 10. 2012 - 17. 10. 2012 Prihláška
Najnovšia judikatúra ESĽP a jej dôsledky na rozhodovaciu činnosť vnútroštátnych súdov - trestný úsek - 2. časť (KE, PO) 18. 10. 2012 - 18. 10. 2012 Prihláška
Medzinárodné právo rodinné 18. 10. 2012 - 19. 10. 2012 Prihláška
Efektívne využitie počítača, internetu a právnických vyhľadávačov - 2. časť 23. 10. 2012 - 23. 10. 2012 Prihláška
Exekučné právo, exekučné konanie (Banská Bystrica, Žilina) 24. 10. 2012 - 24. 10. 2012 Prihláška
Anglický jazyk - právnická terminológia (Petriláková, Havlíček) 24. 10. 2012 - 26. 10. 2012 Prihláška
Najnovšia judikatúra ESĽP a jej dôsledky na rozhodovaciu činnosť vnútroštátnych súdov - trestný úsek - 2. časť (BA, TT, TN, NR) 25. 10. 2012 - 25. 10. 2012 Prihláška
Nekalosúťažné konanie v kontexte práva EÚ, predbežné opatrenia v práve duševného vlastníctva 29. 10. 2012 - 30. 10. 2012 Prihláška
Efektívne využitie počítača, internetu a právnických vyhľadávačov - 2. časť 30. 10. 2012 - 30. 10. 2012 Prihláška
Súdne poplatky a trovy konania (rozhodovacia činnosť vo vykonávacom konaní súdneho konania), BA, TT, TN, NR 05. 11. 2012 - 05. 11. 2012 Prihláška
Trestné činy proti životnému prostrediu (Trestná činnosť v oblasti neoprávneného nakladania s materiálmi CBRN) 05. 11. 2012 - 06. 11. 2012 Prihláška