Všetky semináre za rok 2013

Názov Dátum Deadline
Predskúškové sústredenie – 1. časť 14. 01. 2013 - 17. 01. 2013 Prihláška
Kontradiktórnosť hlavného pojednávania 21. 01. 2013 - 22. 01. 2013 Prihláška
Majetkové, vecné a pozemkové práva (rozbor praktických prípadov) 24. 01. 2013 - 25. 01. 2013 Prihláška
Predskúškové sústredenie – 2. časť 28. 01. 2013 - 31. 01. 2013 Prihláška
Zmenkové a šekové právo, práva vyplývajúce z vystavenia zmenky, šeku 04. 02. 2013 - 05. 02. 2013 Prihláška
Efektívne využitie počítača, internetu a právnických vyhľadávačov - 1. časť (BA, TT, TN, NR) 05. 02. 2013 - 05. 02. 2013 Prihláška
Trovy konania a súdne poplatky civilnom procese (Bratislava, Trnava, Trenčín, Nitra) 06. 02. 2013 - 06. 02. 2013 Prihláška
Európsky zatýkací rozkaz (novela Zákona č. 344/2012 Z.z.) 07. 02. 2013 - 08. 02. 2013 Prihláška
Predskúškové sústredenie – 3. časť 11. 02. 2013 - 14. 02. 2013 Prihláška
Pracovné právo, Zákonník práce, aktuálna rozhodovacia činnosť 18. 02. 2013 - 19. 02. 2013 Prihláška
Aktuálna rozhodovacia činnosť v trestnom práve (Banská Bystrica, Žilina) 20. 02. 2013 - 20. 02. 2013 Prihláška
Uznávanie rozhodnutí cudzích štátov na území SR 21. 02. 2013 - 22. 02. 2013 Prihláška
Technika pojednávania a rozbor procesných modelových situácii pre funkčne mladých sudcov 25. 02. 2013 - 26. 02. 2013
Prihláška
Väzba, zaistenie osôb a majetku v trestnom konaní 27. 02. 2013 - 28. 02. 2013 Prihláška
Určovacie žaloby (Košice, Prešov) 28. 02. 2013 - 28. 02. 2013 Prihláška
Podujatie JA ČR "Konflikty v justici v zemích Visegradu" 28. 02. 2013 - 01. 03. 2013 Prihláška
Prehľad aktuálnej judikatúry v oblasti civilného práva (pre odvolacie súdy a prokuratúru) 04. 03. 2013 - 05. 03. 2013 Prihláška
Podujatie JA ČR "Soutěžní právo Evropské unie" 05. 03. 2013 - 06. 03. 2013 Prihláška
Efektívne využitie počítača, internetu a právnických vyhľadávačov - 1. časť (BB, ZA) 06. 03. 2013 - 06. 03. 2013 Prihláška
Obete trestných činov, násilie na ženách, deťoch a ostatných objektoch trestných činov 07. 03. 2013 - 08. 03. 2013 Prihláška
Aktuálna rozhodovacia činnosť v trestnom práve (Košice, Prešov) 13. 03. 2013 - 13. 03. 2013 Prihláška
Určovacie žaloby (Banská Bystrica, Žilina) 14. 03. 2013 - 14. 03. 2013 Prihláška
Seminár pre probačných a mediačných úradníkov 14. 03. 2013 - 15. 03. 2013 Prihláška
Aplikácia práva EÚ v praxi všeobecných súdov 18. 03. 2013 - 19. 03. 2013 Prihláška
Kúpna zmluva a zmluva o dielo v obchodných záväzkových vzťahoch tuzemských a medzinárodných 21. 03. 2013 - 22. 03. 2013 Prihláška
Trovy konania a súdne poplatky civilnom procese (Banská Bystrica, Žilina) 25. 03. 2013 - 25. 03. 2013 Prihláška
Anglický jazyk - právnická terminológia 25. 03. 2013 - 27. 03. 2013 Prihláška
Trovy súdneho konania a poplatky v civilnom procese (Košice, Prešov) 02. 04. 2013 - 02. 04. 2013 Prihláška
Problematika dopravných trestných činov (dokazovanie, ukladanie trestov, znalecké dokazovanie) 02. 04. 2013 - 03. 04. 2013 Prihláška
Európske súťažné právo (podujatie organizované JA SR a JA ČR) 04. 04. 2013 - 05. 04. 2013 Prihláška
Určovacie žaloby (Bratislava, Trnava, Trenčín, Nitra) 11. 04. 2013 - 11. 04. 2013 Prihláška
Prejudiciálna otázka podľa článku 267 Zmluvy o fungovaní EÚ. Judikatúra SD EÚ. (BB, ZA) 15. 04. 2013 - 15. 04. 2013
Prihláška
Európsky platobný rozkaz, európske konanie s nízkou hodnotou sporu a ďalšie predpisy EÚ 15. 04. 2013 - 16. 04. 2013 Prihláška
Aktuálna rozhodovacia činnosť v trestnom práve (Bratislava, Trnava, Trenčín, Nitra) 17. 04. 2013 - 17. 04. 2013 Prihláška
Francúzsky jazyk - právnická terminológia 17. 04. 2013 - 19. 04. 2013 Prihláška
Nemecký jazyk - právnická terminológia 17. 04. 2013 - 19. 04. 2013 Prihláška
Podujatie JA ČR "Vybrané otázky věcných práv z pohledu aktuální rozhodovací praxe NS ČR" 17. 04. 2013 - 19. 04. 2013 Prihláška
Podujatie JA ČR "Doručování a dokazování ve věcech s cizím prvkem" 22. 04. 2013 - 22. 04. 2013 Prihláška
Spory o vlastnícke právo k nehnuteľnostiam a kataster nehnuteľností 22. 04. 2013 - 23. 04. 2013 Prihláška
Ochrana spotrebiteľa s osobitným akcentom na rozhodcovské konanie (seminár v rámci projektu APVV) 24. 04. 2013 - 24. 04. 2013 Prihláška
Dedičské právo, dedičské konanie (Košice, Prešov) 25. 04. 2013 - 25. 04. 2013 Prihláška
Európske rodinné právo (seminár ERA) 29. 04. 2013 - 30. 04. 2013 Prihláška
Exekučné právo - aplikačné problémy exekučného konania (Košice, Prešov) 02. 05. 2013 - 02. 05. 2013 Prihláška
Správne súdnictvo 02. 05. 2013 - 03. 05. 2013 Prihláška
Prejudiciálna otázka podľa článku 267 Zmluvy o fungovaní EÚ. Judikatúra SD EÚ. (BA, TT, TN, NR) 06. 05. 2013 - 06. 05. 2013 Prihláška
Podujatie JA ČR "Organizovaný zločin (medzinárodná konferencia)" 06. 05. 2013 - 07. 05. 2013 Prihláška
Dedičské právo, dedičské konanie (Banská Bystrica, Žilina) 09. 05. 2013 - 09. 05. 2013 Prihláška
Trestné činy hospodárske a proti majetku. Daňové trestné činy. Colné delikty. 09. 05. 2013 - 10. 05. 2013 Prihláška
Spotrebiteľské úvery, neprijateľné zmluvné podmienky (seminár v rámci projektu APVV) 13. 05. 2013 - 14. 05. 2013 Prihláška
Podujatie JA ČR "Ústavní limity trestního práva procesního" 14. 05. 2013 - 14. 05. 2013
Prihláška
Úhrnný, súhrnný, ďalší a spoločný trest 20. 05. 2013 - 21. 05. 2013 Prihláška
Podujatie JA ČR "Ekonomické aspekty a soukromoprávní prosazováni soutěžního práva" 20. 05. 2013 - 21. 05. 2013 Prihláška
Právny styk s cudzinou v kontexte komunitárnych nariadení o doručovaní súdnych a mimosúdnych písomností 22. 05. 2013 - 23. 05. 2013 Prihláška
Dedičské právo, dedičské konanie (Bratislava, Trnava, Trenčín, Nitra) 23. 05. 2013 - 23. 05. 2013 Prihláška
Exekučné právo - aplikačné problémy exekučného konania (Banská Bystrica, Žilina) 27. 05. 2013 - 27. 05. 2013 Prihláška
Aktuálne otázky disciplinárnej zodpovednosti sudcov, komparatívny pohľad z ČR 27. 05. 2013 - 28. 05. 2013
Prihláška
Podujatie JA ČR "Etika v právu" 27. 05. 2013 - 29. 05. 2013 Prihláška
Efektívne využitie počítača, internetu a právnických vyhľadávačov - 1. časť (KE, PO) 28. 05. 2013 - 28. 05. 2013 Prihláška
Podujatie JA ČR "Právo na spravedlivý proces v evropském kontextu" 29. 05. 2013 - 29. 05. 2013 Prihláška
Predskúškové sústredenie – 1. časť 03. 06. 2013 - 04. 06. 2013 Prihláška
Prejudiciálna otázka podľa článku 267 Zmluvy o fungovaní EÚ. Judikatúra SD EÚ. (KE, PO) 03. 06. 2013 - 03. 06. 2013 Prihláška
Obchodný register, aplikačné problémy 10. 06. 2013 - 11. 06. 2013 Prihláška
Exekučné právo - aplikačné problémy exekučného konania (Bratislava, Trnava, Trenčín, Nitra) 12. 06. 2013 - 12. 06. 2013 Prihláška
Podujatie JA ČR "Mravnostní kriminalita, trestná činnost na mládeži" 13. 06. 2013 - 13. 06. 2013 Prihláška
Efektívne využitie počítača, internetu a právnických vyhľadávačov - 1. časť (KE, PO) 13. 06. 2013 - 13. 06. 2013 Prihláška
Zabezpečovanie záväzkov, záložné právo, zabezpečovacie prevody práva 13. 06. 2013 - 14. 06. 2013 Prihláška
Podujatie JA ČR "Trestná činnosť mládeže" 17. 06. 2013 - 18. 06. 2013 Prihláška
Ochrana osobnosti, tlačový zákon a judikatúra ESĽP 20. 06. 2013 - 21. 06. 2013 Prihláška
Predskúškové sústredenie – 2. časť 08. 07. 2013 - 11. 07. 2013 Prihláška
Predskúškové sústredenie – 3. časť 22. 07. 2013 - 25. 07. 2013 Prihláška
Podujatie JA ČR "Trestněprávní prosazování soutěžního práva" 16. 09. 2013 - 16. 09. 2013
Prihláška
Profesionálna etika sudcu a prokurátora; Krízová komunikácia; Rétorika 16. 09. 2013 - 17. 09. 2013 Prihláška
Rozvod (výška výživného, posudzovanie príjmov rodičov podnikateľov, nariadenie 4/2009 o vyživovacej povinnosti, BSM), KE PO 18. 09. 2013 - 18. 09. 2013 Prihláška
Dokazovanie, doručovanie v civilnom konaní (Banská Bystrica, Žilina) 24. 09. 2013 - 24. 09. 2013 Prihláška
Konkurzné právo, cezhraničné konkurzy, reštrukturalizácia 30. 09. 2013 - 01. 10. 2013 Prihláška
Efektívne využitie počítača, internetu a právnických vyhľadávačov - 2. časť (BA, TT, TN, NR) 01. 10. 2013 - 01. 10. 2013 Prihláška
Právo na súdnu ochranu - aktuálna judikatúra ÚS SR v praxi 07. 10. 2013 - 08. 10. 2013 Prihláška
Rozvod (výška výživného, posudzovanie príjmov rodičov podnikateľov, nariadenie 4/2009 o vyživovacej povinnosti, BSM), BB, ZA 09. 10. 2013 - 09. 10. 2013 Prihláška
Dokazovanie, doručovanie v civilnom konaní (Košice, Prešov) 16. 10. 2013 - 16. 10. 2013 Prihláška
Právny styk s cudzinou; Zásada špeciality 16. 10. 2013 - 17. 10. 2013 Prihláška
Priemyselné práva, nekalá súťaž 21. 10. 2013 - 22. 10. 2013 Prihláška
Francúzsky jazyk - právnická terminológia 23. 10. 2013 - 25. 10. 2013 Prihláška
Nemecký jazyk - právnická terminológia 23. 10. 2013 - 25. 10. 2013 Prihláška
Súdne poplatky, rozhodnutia súdu vo vykonávacom konaní (Banská Bystrica, Žilina) 24. 10. 2013 - 24. 10. 2013 Prihláška
Väzba, zaistenie osôb a majetku v trestnom konaní (opakované podujatie z februára 2013) 28. 10. 2013 - 29. 10. 2013 Prihláška
Súdne poplatky, rozhodnutia súdu vo vykonávacom konaní (Košice, Prešov) 30. 10. 2013 - 30. 10. 2013
Prihláška
Rozvod (výška výživného, posudzovanie príjmov rodičov podnikateľov, nariadenie 4/09 o vyživovacej povinnosti, BSM) BA,TT,TN,NR 30. 10. 2013 - 30. 10. 2013 Prihláška
Child-focused practices in the administration of justice 04. 11. 2013 - 08. 11. 2013 Prihláška
Efektívne využitie počítača, internetu a právnických vyhľadávačov - 2. časť (BA, TT, TN, NR) 05. 11. 2013 - 05. 11. 2013 Prihláška
Dokazovanie, doručovanie v civilnom konaní (Bratislava, Trnava, Trenčín, Nitra) 06. 11. 2013 - 06. 11. 2013 Prihláška
Anglický jazyk – právnická terminológia 06. 11. 2013 - 08. 11. 2013 Prihláška
Seminár pre súdnych tajomníkov (Banská Bystrica, Žilina) 07. 11. 2013 - 07. 11. 2013 Prihláška
Seminár pre súdnych tajomníkov (Košice, Prešov) 11. 11. 2013 - 11. 11. 2013 Prihláška
Efektívne využitie počítača, internetu a právnických vyhľadávačov - 2. časť (KE, PO) 12. 11. 2013 - 12. 11. 2013 Prihláška
Ingerencia súdov do súkromnoprávnych zmlúv: Zásahy súdov do kontraktačného procesu (konferencia APVV-0518-11) 12. 11. 2013 - 12. 11. 2013 Prihláška
Súdne poplatky, rozhodnutia súdu vo vykonávacom konaní (Bratislava, Trnava, Trenčín, Nitra) 13. 11. 2013 - 13. 11. 2013 Prihláška
Trestnoprávna zodpovednosť právnických osôb (v kontexte obchodného a správneho práva) 14. 11. 2013 - 15. 11. 2013 Prihláška
Restrictive Agreements – Basic Economic and Legal Concepts 15. 11. 2013 - 16. 11. 2013
Prihláška
Judicial Cooperation in criminal matters 18. 11. 2013 - 19. 11. 2013 Prihláška
Efektívne využitie počítača, internetu a právnických vyhľadávačov - 2. časť (BB, ZA) 19. 11. 2013 - 19. 11. 2013
Prihláška