Všetky semináre za rok 2019

Názov Dátum Deadline
Výmenný program pre justičné autority - špecializované výmeny 01. 01. 2019 - 31. 12. 2019 Prihláška
Holandsko, Hague - Dlhodobá stáž EUROJUST - 3 mesiace 01. 01. 2019 - 31. 12. 2019 Prihláška
Výmenný program pre justičné autority - krátkodobé (1-2 týždne) 01. 01. 2019 - 31. 12. 2019 Prihláška
Bilaterálny výmenný program pre súdy a prokuratúry 02. 01. 2019 - 31. 12. 2019
Prihláška
Prípravné vzdelávanie PČP (oblasť občianskeho práva hmotného a procesného, oblasť medzinárodného práva verejného), OP EVS 07. 01. 2019 - 10. 01. 2019 Prihláška
Predskúškové sústredenie na jarný termín OJS - 1. časť, DP JA SR Omšenie (OP EVS) 14. 01. 2019 - 17. 01. 2019 Prihláška
Zvládanie záťažových situácií v konaní a rozhodovaní vo veciach maloletých detí (IV MS SR Omšenie), OP EVS 16. 01. 2019 - 18. 01. 2019 Prihláška
Psychologické aspekty práce sudcu a prokurátora (BA, TT, TN, NR), JA SR Pezinok 21. 01. 2019 - 21. 01. 2019 Prihláška
Vlastníctvo a správa bytov a nebytových priestorov (DP JA SR Omšenie), OP EVS 21. 01. 2019 - 22. 01. 2019 Prihláška
Aktuálna judikatúra ESĽP - trestnoprávne aspekty (DP JA SR Omšenie), OP EVS 24. 01. 2019 - 25. 01. 2019 Prihláška
Zvládanie záťažových situácií v konaní a rozhodovaní vo veciach maloletých detí (IV MS SR Omšenie), OP EVS 28. 01. 2019 - 30. 01. 2019 Prihláška
Predskúškové sústredenie na jarný termín OJS - 2. časť (DP JA SR Omšenie), OP EVS 28. 01. 2019 - 31. 01. 2019 Prihláška
Podmienečné prepustenie z výkonu trestu odňatia slobody (celoslovenské podujatie) JA SR Pezinok 29. 01. 2019 - 29. 01. 2019 Prihláška
Sexuálne zneužívanie detí a zverených osôb (celoslovenské podujatie JA SR Pezinok), APVV-16-0471 04. 02. 2019 - 04. 02. 2019 Prihláška
Manažérska miniakadémia (Manažérska komunikácia a vedenie ľudí), DP JA SR Omšenie, OP EVS 04. 02. 2019 - 05. 02. 2019 Prihláška
Chorvátsko, Zágreb - Ľudské práva a prístup k justícií EÚ 05. 02. 2019 - 06. 02. 2019
Prihláška
Slovenská republika, Omšenie - Ochrana spotrebiteľa v Európe 06. 02. 2019 - 07. 02. 2019 Prihláška
Zvládanie záťažových situácií v konaní a rozhodovaní vo veciach maloletých detí (IV MS SR Omšenie), OP EVS 11. 02. 2019 - 13. 02. 2019 Prihláška
Ochrana spotrebiteľa – spotrebiteľské úvery a iné úvery pre spotrebiteľov (DP JA SR Omšenie), OP EVS 11. 02. 2019 - 12. 02. 2019 Prihláška
Prejudiciálne konanie pred SD EÚ (najmä v trestných a správnych veciach), celoslovenské podujatie, JA SR Pezinok 12. 02. 2019 - 12. 02. 2019 Prihláška
Rozsudok v trestnom konaní (DP JA SR Omšenie), OP EVS 14. 02. 2019 - 15. 02. 2019 Prihláška
Belgicko, Brusel - Zmierovacie konanie a mediácia 18. 02. 2019 - 19. 02. 2019
Prihláška
O ústavnom súdnictve „vážne i menej vážne“ (celoslovenské podujatie JA SR Pezinok), OP EVS 18. 02. 2019 - 18. 02. 2019 Prihláška
Predskúškové sústredenie na jarný termín OJS - 3. časť (DP JA SR Omšenie), OP EVS 18. 02. 2019 - 21. 02. 2019 Prihláška
Zvládanie záťažových situácií v konaní a rozhodovaní vo veciach maloletých detí (IV MS SR Omšenie), OP EVS 18. 02. 2019 - 20. 02. 2019 Prihláška
Psychologické aspekty práce sudcu a prokurátora (BB, ZA), ÚPV SR Banská Bystrica 19. 02. 2019 - 19. 02. 2019 Prihláška
Francúzsko, Štrasburg - krátkodobý pobyt na ESĽP 25. 02. 2019 - 27. 02. 2019 Prihláška
Aplikačné problémy rozhodovania v sociálnych veciach (DP JA SR Omšenie), OP EVS 25. 02. 2019 - 26. 02. 2019 Prihláška
Poľsko, Krakow - " Hodnotenie a osvedčené postupy" 27. 02. 2019 - 28. 02. 2019
Prihláška
Vydávacie konanie, Európsky zatýkací rozkaz (celoslovenské podujatie JA SR Pezinok), OP EVS 04. 03. 2019 - 04. 03. 2019 Prihláška
Psychologické aspekty práce sudcu a prokurátora (KE, PO), Krajský súd v Košiciach 04. 03. 2019 - 04. 03. 2019 Prihláška
Zvládanie záťažových situácií v konaní a rozhodovaní vo veciach maloletých detí (IV MS SR Omšenie), OP EVS 04. 03. 2019 - 06. 03. 2019 Prihláška
Prípravné vzdelávanie PČP (oblasť obchodného, pracovného, rodinného práva a medzinárodného práva súkromného), Omšenie, OP EVS 04. 03. 2019 - 07. 03. 2019 Prihláška
Novela z.č. 550/2003 Z.z. o PaMÚ a o zmene a doplnení niektorých zákonov a jej aplikácia v praxi (BA, TT, TN, NR) JA SR Pezinok 07. 03. 2019 - 07. 03. 2019 Prihláška
Rumunsko, Bukurešť - Jazykové vzdelávanie - spolupráca v trestných veciach 11. 03. 2019 - 15. 03. 2019 Prihláška
Podielové spoluvlastníctvo (DP JA SR Omšenie), OP EVS 11. 03. 2019 - 12. 03. 2019 Prihláška
Novela z.č. 550/2003 Z.z. o PaMÚ a o zmene a doplnení niektorých zákonov a jej aplikácia v praxi (BB, ZA) ÚPV SR Banská Bystrica 12. 03. 2019 - 12. 03. 2019 Prihláška
Česká republika, Praha - Nariadenie Brusel I 13. 03. 2019 - 14. 03. 2019 Prihláška
Zvládanie záťažových situácií v konaní a rozhodovaní vo veciach maloletých detí (IV MS SR Omšenie), OP EVS 13. 03. 2019 - 15. 03. 2019 Prihláška
Slovinsko, Ljubljana - Ľudské práva 14. 03. 2019 - 15. 03. 2019 Prihláška
Neplatnosť uznesení valného zhromaždenia obchodných spoločností (DP JA SR Omšenie), OP EVS 14. 03. 2019 - 15. 03. 2019 Prihláška
Metodológia interpretácie práva a právna istota (celoslovenské podujatie JA SR Pezinok), OP EVS 15. 03. 2019 - 15. 03. 2019 Prihláška
Luxembursko, Luxemburg - krátkodobý študijný pobyt na Súdnom dvore EÚ 18. 03. 2019 - 19. 03. 2019
Prihláška
Nemajetková ujma pozostalých príbuzných (DP JA SR Omšenie), OP EVS 18. 03. 2019 - 19. 03. 2019 Prihláška
Novela z.č. 550/2003 Z.z. o PaMÚ a o zmene a doplnení niektorých zákonov a jej aplikácia v praxi (KE, PO), KS Košice 19. 03. 2019 - 19. 03. 2019 Prihláška
Portugalsko, Lisabon - Počítačová kriminalita a e-dôkazy 20. 03. 2019 - 22. 03. 2019 Prihláška
Kľúčové problémy pri rozhodovaní cezhraničných civilných sporov (celoslovenské podujatie JA SR Pezinok), APVV-14-0852 20. 03. 2019 - 20. 03. 2019 Prihláška
Aplikačná prax vo veciach trestnej zodpovednosti právnických osôb (ČR - komparatívna perspektíva), DP JA SR Omšenie, OP EVS 21. 03. 2019 - 22. 03. 2019 Prihláška
Holandsko, Apeldoorn- Boj proti terorizmu a jeho financovanie 25. 03. 2019 - 29. 03. 2019 Prihláška
Efektívne vedenie civilného konania a technika pojednávania (DP JA SR Omšenie), OP EVS 25. 03. 2019 - 26. 03. 2019 Prihláška
Zvládanie záťažových situácií v konaní a rozhodovaní vo veciach maloletých detí (IV MS SR Omšenie), OP EVS 27. 03. 2019 - 29. 03. 2019 Prihláška
Teoretické otázky a praktické prípady pri rozhodovaní o uznaní a výkone cudzích civilných rozhodnutí (DP JA SR Omšenie) 28. 03. 2019 - 29. 03. 2019 Prihláška
Nemecko, Konigswinter - Multilaterálny hospitačný program pre sudcov - správne právo 31. 03. 2019 - 13. 04. 2019
Prihláška
Španielsko, Barcelona - Jazykové vzdelávanie - spolupráca v civilných veciach 01. 04. 2019 - 05. 04. 2019 Prihláška
Aktuálna rozhodovacia prax NS SR v oblasti obchodného práva (DP JA SR Omšenie), OP EVS 01. 04. 2019 - 02. 04. 2019 Prihláška
Správne trestanie v praxi správnych orgánov (DP JA SR Omšenie), OP EVS 04. 04. 2019 - 05. 04. 2019 Prihláška
Cezhraničné spory v oblasti rodičovskej zodpovednosti k deťom (DP JA SR Omšenie), OP EVS 08. 04. 2019 - 09. 04. 2019 Prihláška
Belgicko, Brusel - Správne právo v Európe 09. 04. 2019 - 10. 04. 2019 Prihláška
Belgicko, Brusel - krátkodobý študijný pobyt - Inštitúcie Európskej únie 10. 04. 2019 - 12. 04. 2019
Prihláška
Výsady a imunity podľa medzinárodného práva v súdnom konaní (celoslovenské podujatie) JA SR Pezinok 10. 04. 2019 - 10. 04. 2019 Prihláška
Rakúsko, Viedeň - Európska Charta ľudských práv 11. 04. 2019 - 12. 04. 2019 Prihláška
Španielsko, Madrid - Boj proti terorizmu 11. 04. 2019 - 12. 04. 2019 Prihláška
Náhrady tretím subjektom a trovy konania v civilnom konaní (DP JA SR Omšenie), OP EVS 11. 04. 2019 - 12. 04. 2019 Prihláška
Česká republika, Kroměříž - Jazykové vzdelávanie - kybernetické trestné činy 15. 04. 2019 - 17. 04. 2019 Prihláška
Nemecký jazyk – právnická terminológia (DP JA SR Omšenie) 15. 04. 2019 - 17. 04. 2019 Prihláška
Rozhodovanie v správnom konaní a súdny prieskum podľa súdneho správneho poriadku, vybrané otázky správneho trestania (Pezinok) 24. 04. 2019 - 24. 04. 2019 Prihláška
Splatnosť pohľadávok, premlčanie a preklúzia v súkromnom práve (DP JA SR Omšenie), OP EVS 25. 04. 2019 - 26. 04. 2019 Prihláška
Drogová trestná činnosť (DP JA SR Omšenie), OP EVS 29. 04. 2019 - 30. 04. 2019 Prihláška
Diskusné fórum k civilným procesným kódexom (II. ročník) – 1. časť (JA SR Pezinok), OP EVS 06. 05. 2019 - 06. 05. 2019 Prihláška
Obchodný register a register partnerov verejného sektora (DP JA SR Omšenie), OP EVS 06. 05. 2019 - 07. 05. 2019 Prihláška
Portugalsko, Lisabon - Kybernetické trestné činy a e-dôkazy 09. 05. 2019 - 10. 05. 2019 Prihláška
Vedenie hlavného pojednávania (DP JA SR Omšenie), OP EVS 09. 05. 2019 - 10. 05. 2019 Prihláška
Maďarská republika, Budapešť - seminár "Hospodárska súťaž" 10. 05. 2019 - 11. 05. 2019 Prihláška
Luxembursko, Luxemburg - krátkodobý študijný pobyt na Súdnom dvore EÚ 13. 05. 2019 - 14. 05. 2019
Prihláška
Francúzsko, Štrasburg - krátkodobý pobyt na ESĽP 13. 05. 2019 - 15. 05. 2019
Prihláška
Francúzsko, Bordeaux - Jazykové vzdelávanie - spolupráca v trestných veciach 13. 05. 2019 - 17. 05. 2019
Prihláška
Psychologický a lingvistický diskurz svedeckej výpovede (DP JA SR Omšenie), OP EVS 13. 05. 2019 - 14. 05. 2019 Prihláška
Zvládanie záťažových situácií v konaní a rozhodovaní vo veciach maloletých detí (IV MS SR Omšenie), OP EVS 13. 05. 2019 - 15. 05. 2019 Prihláška
Portugalsko, Lisabon - Cezhraničná spolupráca 15. 05. 2019 - 16. 05. 2019 Prihláška
Celoštátne referendum v SR, teoretické a praktické otázky, aplikačné a interpretačné skúsenosti (JA SR Pezinok), OP EVS 15. 05. 2019 - 15. 05. 2019 Prihláška
Trestné činy súvisiace s úpadkom dlžníka a daňová optimalizácia (DP JA SR Omšenie), OP EVS 16. 05. 2019 - 17. 05. 2019 Prihláška
Etika sudcu a prokurátora, Disciplinárna zodpovednosť sudcov (DP JA SR Omšenie), OP EVS 20. 05. 2019 - 21. 05. 2019 Prihláška
Belgicko, Brusel - Ekonomické trestné činy 21. 05. 2019 - 22. 05. 2019 Prihláška
Judikatúra európskych súdov (celoslovenské podujatie JA SR Pezinok), OP EVS 27. 05. 2019 - 27. 05. 2019 Prihláška
Nemecko, Trier - Právo životného prostredia 27. 05. 2019 - 28. 05. 2019 Prihláška
Predskúškové sústredenie na jesenný termín OJS - 1. časť (DP JA SR Omšenie), OP EVS (VSÚ, JČ, AS, SP) 27. 05. 2019 - 30. 05. 2019 Prihláška
Rakúsko, Viedeň - Letná jazyková škola - spolupráca v civilných veciach 03. 06. 2019 - 07. 06. 2019 Prihláška
Sociálne zabezpečenie a sociálne poistenie - všeobecný systém - nároky a povinnosti (celoslovenské podujatie Pezinok), OP EVS 03. 06. 2019 - 03. 06. 2019 Prihláška
Zvládanie záťažových situácií v konaní a rozhodovaní vo veciach maloletých detí (IV MS SR Omšenie), OP EVS 03. 06. 2019 - 05. 06. 2019 Prihláška
Predskúškové sústredenie na jesenný termín OJS - 1. časť (DP JA SR Omšenie), OP EVS (PČP) 03. 06. 2019 - 06. 06. 2019 Prihláška
Belgicko, Brusel - Európske rodinné právo 06. 06. 2019 - 07. 06. 2019 Prihláška
Litva, Vilnius - Jazykové vzdelávanie - právnicka terminológia so zameraním na azyl a utečencov 10. 06. 2019 - 12. 06. 2019 Prihláška
Predskúškové sústredenie na jesenný termín OJS - 2. časť (DP JA SR Omšenie), OP EVS (VSÚ, JČ, AS, SP ) 10. 06. 2019 - 13. 06. 2019 Prihláška
Bulharsko, Sofia - Ochrana osobných údajov a právo na súkromie 13. 06. 2019 - 14. 06. 2019 Prihláška
Grécko, Thessaloniki - Ochrana finančných záujmov EÚ a EPPO 13. 06. 2019 - 14. 06. 2019
Prihláška
Maďarsko Budapešť - konferencia Digitalizácia súdov 13. 06. 2019 - 14. 06. 2019 Prihláška
Luxembursko, Luxemburg - krátkodobé študijné pobyty na Súdnom dvore EÚ 17. 06. 2019 - 18. 06. 2019
Prihláška
Zvládanie záťažových situácií v konaní a rozhodovaní vo veciach maloletých detí (IV MS SR Omšenie), OP EVS 17. 06. 2019 - 19. 06. 2019 Prihláška
Ochrana spotrebiteľa – spotrebiteľské úvery a iné úvery pre spotrebiteľov (DP JA SR Omšenie), OP EVS 17. 06. 2019 - 18. 06. 2019 Prihláška
Konferencia "Pluralita účastníkov v hmotnom a procesnom práve" (OP EVS), Bratislava 19. 06. 2019 - 19. 06. 2019 Prihláška