Všetky semináre za rok 2016

Názov Dátum Deadline
Dlhodobé stáže v EUROJUST (Hague) - 3 - 4 mesiace 01. 01. 2016 - 31. 12. 2016
Prihláška
Výmenný program pre justičné autority 01. 01. 2016 - 31. 12. 2016 Prihláška
Dlhodobé stáže na Súdnom dvore EÚ (Luxemburg) 01. 01. 2016 - 31. 12. 2016
Prihláška
Výmenný program pre LEKTOROV (externých členov pedagogického zboru JA SR) 01. 01. 2016 - 31. 12. 2016
Prihláška
Dlhodobé stáže na Európskom súde pre ľudské práva (Štrasburg) - 12 mesiacov 01. 01. 2016 - 31. 12. 2016 Prihláška
Predskúškové sústredenie na jarný termín OJS - 1. časť 11. 01. 2016 - 14. 01. 2016 Prihláška
Prípravné vzdelávanie justičných čakateľov a právnych čakateľov prokuratúry – Kultivácia osobnosti (1. časť) 18. 01. 2016 - 21. 01. 2016 Prihláška
Kontradiktórne konanie 25. 01. 2016 - 26. 01. 2016 Prihláška
Aktuálne problémy zadávania verejných zákaziek a ich riešenie v rozhodovacej praxi (celoslovenské podujatie) 26. 01. 2016 - 26. 01. 2016
Prihláška
Súčasné otázky hmotného a procesného práva EÚ (Linz) 28. 01. 2016 - 28. 01. 2016 Prihláška
Riešenie konfliktov a vyjednávanie (BA, TT, TN, NR) 28. 01. 2016 - 28. 01. 2016 Prihláška
Predskúškové sústredenie na jarný termín OJS - 2. časť 01. 02. 2016 - 04. 02. 2016 Prihláška
Restoratívna justícia a alternatívy k trestnému konaniu a trestom (Florencia) 03. 02. 2016 - 05. 02. 2016
Prihláška
Podpora transferu poznatkov Európskeho zatýkacieho rozkazu pre výkon trestu (Bukurešť) 04. 02. 2016 - 05. 02. 2016 Prihláška
Seminár pre súdnych tajomníkov (BA, TT, TN, NR) 08. 02. 2016 - 08. 02. 2016
Prihláška
Aktuálne aplikačné skúsenosti dedičského konania 08. 02. 2016 - 09. 02. 2016 Prihláška
Boj proti korupcii vrátane odporúčaní OECD a skupiny GRECO 11. 02. 2016 - 12. 02. 2016 Prihláška
Trestné činy v doprave (celoslovenské podujatie) 15. 02. 2016 - 15. 02. 2016 Prihláška
Zmenkové a šekové právo, práva vyplývajúce z vystavenia zmenky, šeku (BA, TT, TN, NR) 16. 02. 2016 - 16. 02. 2016 Prihláška
Aktuálna rozhodovacia činnosť v oblasti pracovného práva (celoslovenské podujatie) 18. 02. 2016 - 18. 02. 2016 Prihláška
Predskúškové sústredenie na jarný termín OJS - 3. časť 22. 02. 2016 - 25. 02. 2016 Prihláška
Ako uplatňovať právne predpisy EÚ v oblasti biodiverzity a obchodovania s divožijúcimi zvieratami (Trier) 24. 02. 2016 - 26. 02. 2016
Prihláška
Procesné právo EÚ v rodinných veciach (Praha) 29. 02. 2016 - 01. 03. 2016 Prihláška
Daňové delikty a aplikačná prax súdov SR a Finančného riaditeľstva SR 29. 02. 2016 - 01. 03. 2016 Prihláška
Ústavné právo, judikatúra a jej vplyv na rozhodovací proces (BA, TT, TN, NR) 02. 03. 2016 - 02. 03. 2016 Prihláška
Riešenie konfliktov a vyjednávanie (BB, ZA) 03. 03. 2016 - 03. 03. 2016 Prihláška
Zhabanie a zadržanie majetku (Brusel) 07. 03. 2016 - 08. 03. 2016
Prihláška
Zodpovednosť za škodu s prevádzkou motorového vozidla a súvisiace poistenie 07. 03. 2016 - 08. 03. 2016 Prihláška
Seminár pre súdnych tajomníkov (BB, ZA) 09. 03. 2016 - 09. 03. 2016 Prihláška
Rozhodné právo pri aplikovaní základných práv (Neapol) 10. 03. 2016 - 11. 03. 2016 Prihláška
FRANCÚZSKY Lingvistický seminár- Ľudské práva EÚ (Lisabon) 14. 03. 2016 - 18. 03. 2016
Prihláška
ANGLICKÝ Lingvistický seminár - Ľudské práva v EÚ (Lisabon) 14. 03. 2016 - 18. 03. 2016 Prihláška
Študijná návšteva na Súdnom dvore EÚ v Luxemburgu (anglický jazyk) 14. 03. 2016 - 15. 03. 2016
Prihláška
Študijná návšteva na Európskom súde pre ľudské práva v Štrasburgu (anglický jazyk) 14. 03. 2016 - 16. 03. 2016
Prihláška
Rozbor novej právnej úpravy Konkurzného práva; Register úpadcov – čo všetko prinesie pre súdy (celoslovenské podujatie) 15. 03. 2016 - 15. 03. 2016 Prihláška
Trestné činy proti životu a zdraviu 17. 03. 2016 - 18. 03. 2016 Prihláška
Anglický jazyk - právnická terminológia 21. 03. 2016 - 23. 03. 2016 Prihláška
Vstupné vzdelávanie - výcvik pre probačných a mediačných úradníkov 30. 03. 2016 - 01. 04. 2016 Prihláška
Verejné obstarávanie (Riga) 31. 03. 2016 - 31. 03. 2016
Prihláška
Zaistenie majetku v trestnom konaní (celoslovenské podujatie) 04. 04. 2016 - 04. 04. 2016 Prihláška
Vzájomné uznávanie v trestnom konaní (Madrid) 06. 04. 2016 - 08. 04. 2016 Prihláška
Ústavné právo, judikatúra a jej vplyv na rozhodovací proces (BB, ZA) 07. 04. 2016 - 07. 04. 2016 Prihláška
Náboženská pluralita - Výzva pre náš právny poriadok (Wustrau) 11. 04. 2016 - 15. 04. 2016 Prihláška
Zlepšovanie spolupráce medzi súdmi a políciou v boji proti obchodovaniu s drogami (Antwerp) 11. 04. 2016 - 14. 04. 2016
Prihláška
Študijná návšteva v EUROJUST (5 dní) 11. 04. 2016 - 15. 04. 2016 Prihláška
Určovanie právomoci súdov v cezhraničných sporoch 11. 04. 2016 - 12. 04. 2016 Prihláška
Seminár pre súdnych tajomníkov (KE, PO) 13. 04. 2016 - 13. 04. 2016 Prihláška
Riešenie konfliktov a vyjednávanie (KE, PO) 14. 04. 2016 - 14. 04. 2016 Prihláška
ANGLICKÝ Lingvistický seminár - Justičná spolupráca v trestných veciach (Scandicci) 18. 04. 2016 - 22. 04. 2016 Prihláška
FRANCÚZSKY Lingvistický seminár - justičná spolupráca v trestných veciach (Scandicci) 18. 04. 2016 - 22. 04. 2016
Prihláška
Ako uplatňovať právne predpisy EÚ v oblasti biodiverzity a obchodovania s divožijúcimi zvieratami (Madrid) 20. 04. 2016 - 22. 04. 2016
Prihláška
Priame zdanenie v EÚ (Thessaloniki) 21. 04. 2016 - 22. 04. 2016
Prihláška
Nariadenie Brusel I (Brusel) 21. 04. 2016 - 22. 04. 2016 Prihláška
Obchodovanie s ľuďmi a trestné činy spojené s utečencami (Praha) 21. 04. 2016 - 21. 04. 2016
Prihláška
Príležitosť na posilnenie základných práv v implementácii práv EÚ (Trier) 21. 04. 2016 - 22. 04. 2016
Prihláška
Zmenkové a šekové právo, práva vyplývajúce z vystavenia zmenky, šeku (BB, ZA) 22. 04. 2016 - 22. 04. 2016 Prihláška
Európske právo v oblasti rodovej rovnosti (Trier) 25. 04. 2016 - 26. 04. 2016
Prihláška
Študijná návšteva na Súdnom dvore EÚ v Luxemburgu (anglický jazyk) 25. 04. 2016 - 26. 04. 2016
Prihláška
Nemecký jazyk - právnická terminológia 27. 04. 2016 - 29. 04. 2016 Prihláška
Francúzsky jazyk – právnická terminológia 27. 04. 2016 - 29. 04. 2016 Prihláška
Procesné záruky v trestnom konaní v EÚ-v praxi (Štokholm) 02. 05. 2016 - 03. 05. 2016 Prihláška
Video prenos na Okresný súd Nitra: "Civilná rekodifikácia pre I. stupeň (sporový a mimosporový poriadok)" 02. 05. 2016 - 02. 05. 2016 Prihláška
Civilná rekodifikácia pre I. stupeň (sporový a mimosporový poriadok) - Krajský súd v Košiciach 02. 05. 2016 - 02. 05. 2016 Prihláška
Video prenos na Krajský súd v Bratislave: "Civilná rekodifikácia pre I. stupeň (sporový a mimosporový poriadok)" 02. 05. 2016 - 02. 05. 2016 Prihláška
Video prenos na Krajský súd v Trnave: "Civilná rekodifikácia pre I. stupeň (sporový a mimosporový poriadok)" 02. 05. 2016 - 02. 05. 2016 Prihláška
Ochrana spotrebiteľa (Florencia) 02. 05. 2016 - 03. 05. 2016
Prihláška
Video prenos na Krajský súd v Prešove: "Civilná rekodifikácia pre I. stupeň (sporový a mimosporový poriadok)" 02. 05. 2016 - 02. 05. 2016 Prihláška
Video prenos na Krajský súd v Banskej Bystrici: "Civilná rekodifikácia pre I. stupeň (sporový a mimosporový poriadok)" 02. 05. 2016 - 02. 05. 2016 Prihláška
Video prenos na Krajský súd v Žiline: "Civilná rekodifikácia pre I. stupeň (sporový a mimosporový poriadok)" 02. 05. 2016 - 02. 05. 2016 Prihláška
Video prenos na Krajský súd v Trenčíne: "Civilná rekodifikácia pre I. stupeň (sporový a mimosporový poriadok)" 02. 05. 2016 - 02. 05. 2016 Prihláška
Antidiskriminačné právo EÚ (Barcelona) 04. 05. 2016 - 06. 05. 2016 Prihláška
Športové právo (Lisabon) 05. 05. 2016 - 06. 05. 2016 Prihláška
Ústavné právo, judikatúra a jej vplyv na rozhodovací proces (KE, PO) 05. 05. 2016 - 05. 05. 2016 Prihláška
Správne súdnictvo - Správny súdny poriadok 09. 05. 2016 - 10. 05. 2016 Prihláška
Justičná spolupráca v trestných veciach EÚ. Prejudiciálne otázky v trestných veciach (Sofia) 10. 05. 2016 - 11. 05. 2016
Prihláška
Súmrak moderného štátu (celoslovenské podujatie) 11. 05. 2016 - 11. 05. 2016 Prihláška
FRANCÚZSKY Lingvistický seminár - Ľudské práva EÚ (Sofia) 16. 05. 2016 - 20. 05. 2016
Prihláška
Pracovné právo EÚ (Lisabon) 16. 05. 2016 - 17. 05. 2016
Prihláška
ANGLICKÝ Lingvistický seminár- Ľudské práva v EÚ (Sofia) 16. 05. 2016 - 20. 05. 2016 Prihláška
Počítačová kriminalita (celoslovenské podujatie) 16. 05. 2016 - 16. 05. 2016 Prihláška
Cezhraničné civilné súdne spory (Budapešť) 19. 05. 2016 - 20. 05. 2016 Prihláška
Boj proti obchodovaniu s migrantmi (Trier) 19. 05. 2016 - 20. 05. 2016
Prihláška
Ako podať prejudiciálnu otázku Súdnemu dvoru 19. 05. 2016 - 19. 05. 2016 Prihláška
Zmenkové a šekové právo, práva vyplývajúce z vystavenia zmenky, šeku (KE, PO) 20. 05. 2016 - 20. 05. 2016 Prihláška
Študijná návšteva inštitúcii EÚ- Brusel 23. 05. 2016 - 25. 05. 2016
Prihláška
Aktuálna rozhodovacia činnosť špecializovaných rodinných senátov 23. 05. 2016 - 24. 05. 2016 Prihláška
Video prenos na Krajský súd v Prešove: "Civilná rekodifikácia pre I. stupeň (sporový a mimosporový poriadok)" 30. 05. 2016 - 30. 05. 2016 Prihláška
Video prenos na Krajský súd v Banskej Bystrici: "Civilná rekodifikácia pre I. stupeň (sporový a mimosporový poriadok)" 30. 05. 2016 - 30. 05. 2016 Prihláška
Video prenos na Krajský súd v Žiline: "Civilná rekodifikácia pre I. stupeň (sporový a mimosporový poriadok)" 30. 05. 2016 - 30. 05. 2016 Prihláška
Civilná rekodifikácia pre I. stupeň (sporový a mimosporový poriadok) - Justičná akadémia SR Pezinok 30. 05. 2016 - 30. 05. 2016 Prihláška
Video prenos na Krajský súd v Trenčíne: "Civilná rekodifikácia pre I. stupeň (sporový a mimosporový poriadok)" 30. 05. 2016 - 30. 05. 2016 Prihláška
Video prenos na Okresný súd Nitra: "Civilná rekodifikácia pre I. stupeň (sporový a mimosporový poriadok)" 30. 05. 2016 - 30. 05. 2016 Prihláška
Video prenos na Krajský súd v Košiciach: "Civilná rekodifikácia pre I. stupeň (sporový a mimosporový poriadok)" 30. 05. 2016 - 30. 05. 2016 Prihláška
Dedičské právo EÚ (Lublin) 30. 05. 2016 - 01. 06. 2016 Prihláška
Video prenos na Krajský súd v Bratislave: "Civilná rekodifikácia pre I. stupeň (sporový a mimosporový poriadok)" 30. 05. 2016 - 30. 05. 2016 Prihláška
Video prenos na Krajský súd v Trnave: "Civilná rekodifikácia pre I. stupeň (sporový a mimosporový poriadok)" 30. 05. 2016 - 30. 05. 2016 Prihláška
Predskúškové sústredenie na jesenný termín OJS - 1. časť 30. 05. 2016 - 02. 06. 2016 Prihláška
Súťažné právo EÚ (Lossi) 02. 06. 2016 - 03. 06. 2016
Prihláška
Európske právo v oblasti rodovej rovnosti (Vilnius) 02. 06. 2016 - 03. 06. 2016 Prihláška
Divácke násilie (celoslovenské podujatie) 02. 06. 2016 - 02. 06. 2016 Prihláška