Všetky semináre za rok 2014

Názov Dátum Deadline
EJTN Exchange programme 2014 for judicial authorities 09. 01. 2014 - 31. 12. 2014 Prihláška
EJTN Exchange programme 2014 for trainers 09. 01. 2014 - 31. 12. 2014
Prihláška
EJTN Exchange programme 2014 for judicial authorities 09. 01. 2014 - 31. 12. 2014 Prihláška
EJTN Exchange programme 2014 for trainers 09. 01. 2014 - 31. 12. 2014
Prihláška
Predskúškové sústredenie na jarný termín OJS - 1. časť 13. 01. 2014 - 16. 01. 2014 Prihláška
Efektívne využitie počítača, internetu a právnických vyhľadávačov - 1. časť (BA, TT, TN, NR) 14. 01. 2014 - 14. 01. 2014 Prihláška
Seminár pre PaMÚ (1. časť) „Trestná mediácia ako alternatíva k riešeniu sporov v trestnom konaní“ (BA, TT, TN, NR) 16. 01. 2014 - 16. 01. 2014
Prihláška
Zodpovednosť za škodu podľa Zákonníka práce 20. 01. 2014 - 21. 01. 2014 Prihláška
Seminár pre PaMÚ (1. časť) „Trestná mediácia ako alternatíva k riešeniu sporov v trestnom konaní“ (KE, PO) 22. 01. 2014 - 22. 01. 2014
Prihláška
Európsky platobný rozkaz, európske konanie s nízkou hodnotu sporu a nové nariadenie o cezhraničnom dedení v EÚ 22. 01. 2014 - 23. 01. 2014 Prihláška
Predskúškové sústredenie na jarný termín OJS - 2. časť 27. 01. 2014 - 30. 01. 2014 Prihláška
Efektívne využitie počítača, internetu a právnických vyhľadávačov - 1. časť (BB, ZA) 28. 01. 2014 - 28. 01. 2014 Prihláška
Obchodný register, aplikačné problémy 04. 02. 2014 - 04. 02. 2014 Prihláška
Seminár pre PaMÚ (1. časť) „Trestná mediácia ako alternatíva k riešeniu sporov v trestnom konaní" (BB, ZA) 07. 02. 2014 - 07. 02. 2014
Prihláška
Predskúškové sústredenie na jarný termín OJS - 3. časť 10. 02. 2014 - 13. 02. 2014 Prihláška
Visegrad Project - Seminar No. 4 13. 02. 2014 - 14. 02. 2014 Prihláška
CiLaw seminar on "Cross border Inheritance Law" 17. 02. 2014 - 18. 02. 2014
Prihláška
EU anti-discrimination law 17. 02. 2014 - 18. 02. 2014 Prihláška
Zmenkové a šekové právo, práva vyplývajúce z vystavenia zmenky, šeku (BA, TT, TN, NR) 18. 02. 2014 - 18. 02. 2014 Prihláška
Kontradiktórny proces 20. 02. 2014 - 21. 02. 2014 Prihláška
Majetkové, vecné a pozemkové práva (rozbor praktických prípadov) 24. 02. 2014 - 25. 02. 2014 Prihláška
Aktuálna rozhodovacia činnosť v trestnom práve (BB, ZA) 26. 02. 2014 - 26. 02. 2014 Prihláška
Dny práva Visegradu v Kroměříži, 3. ročník 27. 02. 2014 - 28. 02. 2014 Prihláška
Seminár pre PaMÚ (1. časť) - Trestná mediácia ako alternatíva k riešeniu sporov v trestnom konaní (celoslovenské podujatie) 03. 03. 2014 - 03. 03. 2014 Prihláška
Vymožiteľnosť práva v SR, aplikačné problémy v občiansko-súdnom konaní 05. 03. 2014 - 06. 03. 2014 Prihláška
Zmenkové a šekové právo, práva vyplývajúce z vystavenia zmenky, šeku (BB, ZA) 07. 03. 2014 - 07. 03. 2014 Prihláška
Aplikácia práva EÚ v praxi všeobecných súdov 10. 03. 2014 - 11. 03. 2014 Prihláška
Efektívne využitie počítača, internetu a právnických vyhľadávačov - 1. časť (KE, PO) 12. 03. 2014 - 12. 03. 2014 Prihláška
Financial Instruments - Stocks, Swaps & Co. 13. 03. 2014 - 13. 03. 2014
Prihláška
Language training on the vocabulary of judicial cooperation in criminal matters - FRENCH 17. 03. 2014 - 21. 03. 2014 Prihláška
Organizovaný zločin 17. 03. 2014 - 18. 03. 2014 Prihláška
Aktuálna rozhodovacia činnosť v trestnom práve (BA, TT, TN, NR) 19. 03. 2014 - 19. 03. 2014 Prihláška
Geographical indications in the European Union (Update on EU initiatives, Case law from the Court of Justice) 20. 03. 2014 - 21. 03. 2014
Prihláška
Komunikácia s médiami 20. 03. 2014 - 21. 03. 2014 Prihláška
Zmenkové a šekové právo, práva vyplývajúce z vystavenia zmenky, šeku (KE, PO) 21. 03. 2014 - 21. 03. 2014 Prihláška
1. Seminar for Judges of Community Trade Mark and Design Courts 24. 03. 2014 - 25. 03. 2014 Prihláška
Anglický jazyk – právnická terminológia 24. 03. 2014 - 26. 03. 2014 Prihláška
Seizure and Confiscation 26. 03. 2014 - 27. 03. 2014
Prihláška
Seminár pre súdnych tajomníkov – 1. časť (Bratislava, Trnava, Trenčín, Nitra) 27. 03. 2014 - 27. 03. 2014 Prihláška
Ukladanie a premena trestov odňatia slobody; Uznávanie a výkon trestných sankcií v Európskej únii 03. 04. 2014 - 04. 04. 2014 Prihláška
Trestné činy proti životnému prostrediu 07. 04. 2014 - 08. 04. 2014 Prihláška
Neplatnosť právnych úkonov a ich následky, bezdôvodné obohatenie 14. 04. 2014 - 15. 04. 2014 Prihláška
Seminár pre súdnych tajomníkov – 1. časť (Banská Bystrica, Žilina) 16. 04. 2014 - 16. 04. 2014 Prihláška
Aktuálna rozhodovacia činnosť v trestnom práve (KE, PO) 23. 04. 2014 - 23. 04. 2014 Prihláška
Filozofia práva 24. 04. 2014 - 24. 04. 2014 Prihláška
EU gender equality law (Bucharest) 28. 04. 2014 - 29. 04. 2014 Prihláška
SEMINAR ON HUMAN RIGHTS AND ACCESS TO JUSTICE IN THE EU 28. 04. 2014 - 29. 04. 2014 Prihláška
Seminár pre súdnych tajomníkov 1. časť (Košice, Prešov) 28. 04. 2014 - 28. 04. 2014 Prihláška
Nemecký jazyk - právnická terminológia 28. 04. 2014 - 30. 04. 2014 Prihláška
Francúzsky jazyk - právnická terminológia 28. 04. 2014 - 30. 04. 2014 Prihláška
Criminal investigation. Role of the Prosecutor. Portuguese and Spanish experience. 29. 04. 2014 - 30. 04. 2014 Prihláška
Competition Law 05. 05. 2014 - 05. 05. 2014
Prihláška
Language training on the vocabulary of judicial cooperation in criminal matters – English (2nd) 05. 05. 2014 - 09. 05. 2014 Prihláška
Rodičovské práva a povinnosti v cezhraničných sporoch vrátane medzinárodných únosov detí - V NEMČINE 05. 05. 2014 - 07. 05. 2014 Prihláška
Aktuálne trendy trestného postihu ekonomickej kriminality 05. 05. 2014 - 06. 05. 2014 Prihláška
Visite d’études à la COUR DE JUSTICE DE L’UNION EUROPÉENNE (1st) 12. 05. 2014 - 13. 05. 2014 Prihláška
Aktuálne otázky disciplinárnej zodpovednosti sudcov, komparatívny pohľad z ČR 12. 05. 2014 - 13. 05. 2014 Prihláška
Child-focused practices in the administration of justice 15. 05. 2014 - 16. 05. 2014 Prihláška
EU anti-discrimination law 19. 05. 2014 - 20. 05. 2014 Prihláška
Ochrana osobnosti, tlačový zákon a judikatúra ESĽP 19. 05. 2014 - 20. 05. 2014 Prihláška
CEPOL-EJTN JOINT INVESTIGATIONS AND TEAM LEADERSHIP SEMINAR 19. 05. 2014 - 23. 05. 2014 Prihláška
Possibilities and limits of effective justice 20. 05. 2014 - 21. 05. 2014 Prihláška
Krízová komunikácia (Bratislava, Trnava, Trenčín, Nitra) 21. 05. 2014 - 21. 05. 2014 Prihláška
Postavenie a činnosť Ústavného súdu vo vzťahu k všeobecným súdom 22. 05. 2014 - 22. 05. 2014 Prihláška
2. Seminar for Judges of Community Trade Mark and Design Courts 02. 06. 2014 - 03. 06. 2014
Prihláška
Európske rodinné právo (právomoc, uznávanie a výkon rozhodnutí v manželských a rodičovských veciach, vo veciach výživného a iné) 02. 06. 2014 - 03. 06. 2014 Prihláška
Krízová komunikácia (Košice, Prešov) 03. 06. 2014 - 03. 06. 2014 Prihláška
Priemyselné práva, nekalá súťaž 04. 06. 2014 - 04. 06. 2014 Prihláška
Spotrebiteľské zmluvy v praxi (seminár v rámci projektu APVV-0518-11) 05. 06. 2014 - 06. 06. 2014 Prihláška
Predskúškové sústredenie na jesenný termín OJS - 1. časť 09. 06. 2014 - 12. 06. 2014 Prihláška
SEMINÁR JASR V BUDAPEŠTI (v slovenskom jazyku s tlmočením do angličtiny) 10. 06. 2014 - 11. 06. 2014 Prihláška
Study visit at the COURT OF JUSTICE OF THE EUROPEAN UNION (2nd) 12. 06. 2014 - 13. 06. 2014 Prihláška
Right to a fair trial (Krakow) 16. 06. 2014 - 17. 06. 2014 Prihláška
European Institutional Law Seminar / EJTN /Ljubljana 16. 06. 2014 - 17. 06. 2014
Prihláška
Krízová komunikácia (Banská Bystrica, Žilina) 17. 06. 2014 - 17. 06. 2014 Prihláška
Správne súdnictvo 18. 06. 2014 - 19. 06. 2014 Prihláška
Filozofia práva (opakované podujatie z apríla 2014) 19. 06. 2014 - 19. 06. 2014 Prihláška
Predskúškové sústredenie na jesenný termín OJS - 2. časť 23. 06. 2014 - 26. 06. 2014 Prihláška
1. Workshop on Participatory and Procedural Rights in Environmental Matters 25. 06. 2014 - 27. 06. 2014
Prihláška
FORMATION LINGUISTIQUE CONSACRÉE À LA TERMINOLOGIE DE LA COOPÉRATION JUDICIAIRE EN MATIÈRE CIVILE (3rd) 30. 06. 2014 - 04. 07. 2014 Prihláška
Language training on the vocabulary of judicial cooperation in civil matters – English (3rd) 30. 06. 2014 - 04. 07. 2014
Prihláška
Predskúškové sústredenie na jesenný termín OJS - 3. časť 07. 07. 2014 - 10. 07. 2014 Prihláška
Study visit at the ECHR/ Strasbourg 08. 07. 2014 - 09. 07. 2014 Prihláška
CiLaw seminar on "Brussels I.-recast" 10. 07. 2014 - 11. 07. 2014 Prihláška
Odborná terminológia vo FRANCÚZSKOM JAZYKU - Aktuálne tendencie v judikatúre Súdneho dvora EÚ: čo prinesie budúcnosť? 16. 07. 2014 - 18. 07. 2014 Prihláška
2. kolo výmenných programov na rok 2014 02. 09. 2014 - 31. 12. 2014 Prihláška
Aplikácia ľudských práv poškodených v trestnom konaní – judikatúra ESĽP (projekt "Justícia a ochrana poškodených") 04. 09. 2014 - 05. 09. 2014 Prihláška
Zvládanie záťažových situácií a nácvik relaxačných techník 08. 09. 2014 - 09. 09. 2014 Prihláška
Prejudiciálna otázka podľa čl. 267 Zmluvy o fungovaní EÚ; Judikatúra SD EÚ - súdna spolupráce v trestných veciach (KE, PO) 09. 09. 2014 - 09. 09. 2014
Prihláška
Predbežné opatrenia v sporovom konaní 10. 09. 2014 - 11. 09. 2014 Prihláška
Ethics of the judges and prosecutors - analogies in justiciable standards 15. 09. 2014 - 19. 09. 2014 Prihláška
2. Workshop on Participatory and Procedural Rights in Environmental Matters 15. 09. 2014 - 17. 09. 2014
Prihláška
Technika pojednávania a rozbor procesných modelových situácií (workshop) KE, PO 16. 09. 2014 - 16. 09. 2014
Prihláška
Počítačová kriminalita 16. 09. 2014 - 17. 09. 2014 Prihláška
EU gender equality law (Barcelona) 18. 09. 2014 - 19. 09. 2014 Prihláška
Seminár pre probačných a mediačných úradníkov - 2. časť (BA, TT, TN, NR) 18. 09. 2014 - 18. 09. 2014 Prihláška
Právny styk s cudzinou: v kontexte nariadení o doručovaní súdnych a mimosúdnych písomností 18. 09. 2014 - 19. 09. 2014 Prihláška
Študijná návšteva Európskeho súdu pre ľudské práva (ESĽP) v Štrasburgu / ANG. 22. 09. 2014 - 25. 09. 2014 Prihláška
CEPOL-EJTN JOINT INVESTIGATIONS AND TEAM LEADERSHIP SEMINAR / Finland 22. 09. 2014 - 25. 09. 2014 Prihláška
Efektívne využitie počítača, internetu a právnických vyhľadávačov - 2. časť (KE, PO) 22. 09. 2014 - 22. 09. 2014 Prihláška