Všetky semináre za rok 2010

Názov Dátum Deadline
Zmenkové a šekové právo, práva vyplývajúce z vystavenia zmenky, šeku 18. 01. 2010 - 19. 01. 2010 Prihláška
Postavenie, pôsobnosť a úlohy obce v územnom a stavebnom konaní 25. 01. 2010 - 26. 01. 2010 Prihláška
Aktuálna rozhodovacia činnosť SD EÚ k aplikácii úniového práva a prejudiciálneho konania podľa Lisabonskej zmluvy (KS, KP Nitra) 27. 01. 2010 - 27. 01. 2010 Prihláška
Európske právo civilného procesu. Aplikačné problémy OSP - predbežné opatrenia, kontradiktórnosť civilného procesu 27. 01. 2010 - 27. 01. 2010 Prihláška
Zaistenie osôb a vecí v prípravnom konaní (zaisťovacie úkony, spôsob ich vykonávania,) (seminár v rámci projektu APVV) 27. 01. 2010 - 28. 01. 2010 Prihláška
Aplikácia nariadenia č. 2201/2003 o príslušnosti a uznávaní a výkone rozhodnutí vo veciach manželských..... projekt EHP 01. 02. 2010 - 02. 02. 2010 Prihláška
Prerušenie konania z dôvodu podania návrhu na začatie konania pred Ústavným súdom SR a pred európskymi súdmi 03. 02. 2010 - 03. 02. 2010 Prihláška
Aplikácia komunitárneho práva, náhrada škody a súdny systém EÚ (KS PO), projekt EHP 08. 02. 2010 - 08. 02. 2010 Prihláška
Ochranná známka a nekalosúťažné konanie v kontexte práva EÚ (projekt EHP) 08. 02. 2010 - 09. 02. 2010
Prihláška
Aplikácia komunitárneho práva, náhrada škody a súdny systém EÚ (KS KE), projekt EHP 09. 02. 2010 - 09. 02. 2010 Prihláška
Európske trestné právo - trestné stíhanie mladistvých, projekt EHP 10. 02. 2010 - 11. 02. 2010 Prihláška
Aktuálna rozhodovacia činnosť SD EÚ k aplikácii úniového práva a prejudiciálneho konania podľa Lisabonskej zmluvy (KS, KP ZA) 11. 02. 2010 - 11. 02. 2010 Prihláška
Prerušenie konania z dôvodu podania návrhu na začatie konania pred Ústavným súdom SR a pred európskymi súdmi 11. 02. 2010 - 11. 02. 2010 Prihláška
Obchodné transakcie s "konfliktom záujmov" v kontexte Druhej smernice (projekt EHP) 15. 02. 2010 - 16. 02. 2010
Prihláška
Európska justičná sieť. Eurojust. Justičná spolupráca v trestných vecich (projekt EHP) 16. 02. 2010 - 16. 02. 2010 Prihláška
Európske trestné právo - trestné činy na úseku dopravných nehôd, projekt EHP 17. 02. 2010 - 18. 02. 2010
Prihláška
Prerušenie konania z dôvodu podania návrhu na začatie konania pred Ústavným súdom SR a pred európskymi súdmi 19. 02. 2010 - 19. 02. 2010 Prihláška
Aplikácia komunitárneho práva, náhrada škody a súdny systém EÚ (pre KS BB), projekt EHP 22. 02. 2010 - 22. 02. 2010 Prihláška
Aktuálna rozhodovacia činnosť SD EÚ k aplikácii úniového práva a prejudiciálneho konania podľa Lisabonskej zmluvy (BA, TT, TN) 23. 02. 2010 - 23. 02. 2010 Prihláška
Daňové a hospodárske trestné činy 23. 02. 2010 - 24. 02. 2010 Prihláška
Aplikácia komunitárneho práva, náhrada škody a súdny systém EÚ (pre KS ZA), projekt EHP 25. 02. 2010 - 25. 02. 2010 Prihláška
Právomoc, uznávanie a výkon súdnych rozhodnutí v členských štátoch EÚ (aplikácia nariadenia č. 44/2001 a osobitných dohovorov 01. 03. 2010 - 02. 03. 2010 Prihláška
Rozhodovacia činnosť vo vykonávacom konaní 08. 03. 2010 - 08. 03. 2010 Prihláška
Burzové obchody a ostatné cenné papiere v Európskej únii, projekt EHP 08. 03. 2010 - 08. 03. 2010 Prihláška
Prípravné vzdelávanie pre justičných čakateľov - 3. časť 08. 03. 2010 - 11. 03. 2010 Prihláška
Počítačová kriminalita v EÚ/NFM, projekt NFM 15. 03. 2010 - 16. 03. 2010 Prihláška
Aplikácia komunitárneho práva, náhrada škody a súdny systém EÚ (KS TT, KS TN), projekt EHP 16. 03. 2010 - 16. 03. 2010 Prihláška
Anglický jazyk - právnická terminológia 17. 03. 2010 - 19. 03. 2010 Prihláška
Aktuálna rozhodovacia činnosť SD EÚ k aplikácii úniového práva a prejudiciálneho konania podľa Lisabonskej zmluvy“ (pre NS SR) 22. 03. 2010 - 22. 03. 2010 Prihláška
Európske právo civilného procesu. Aplikačné problémy OSP, predbežné opatrenia 22. 03. 2010 - 22. 03. 2010 Prihláška
Prípravné vzdelávanie pre právnych čakateľov prokuratúry - 3. časť 22. 03. 2010 - 25. 03. 2010 Prihláška
Aktuálna rozhodovacia činnosť SD EÚ k aplikácii úniového práva a prejudiciálneho konania podľa Lisabonskej zmluvy“ (pre GP SR) 23. 03. 2010 - 23. 03. 2010 Prihláška
Ochrana spotrebiteľa v kontexte práva SR a EÚ, projekt NFM 24. 03. 2010 - 24. 03. 2010 Prihláška
Nemecký jazyk - právnická terminológia 24. 03. 2010 - 26. 03. 2010 Prihláška
Francúzsky jazyk - právnická terminológia 24. 03. 2010 - 26. 03. 2010 Prihláška
Aktuálna rozhodovacia činnosť SD EÚ k aplikácii úniového práva a prejudiciálneho konania podľa Lisabonskej zmluvy“ (Prešov) 29. 03. 2010 - 29. 03. 2010 Prihláška
Postup súdu pri prejednávaní návrhov prokurátora v trestnom konaní(zásahy súdu a prokurátora na hlavnom pojednávaní) 29. 03. 2010 - 30. 03. 2010 Prihláška
Trestné právo EÚ (pre KE, PO), projekt NFM 12. 04. 2010 - 12. 04. 2010 Prihláška
Výkladové problémy katastrálneho zákona, reštitučných zákonov, zákonov o pozemkových úpravách a stavebných zákonov 12. 04. 2010 - 13. 04. 2010 Prihláška
Ochrana spotrebiteľa v kontexte práva SR a EÚ (pre BA, TT,TN a NR), projekt NFM 21. 04. 2010 - 21. 04. 2010 Prihláška
Dokazovanie v trestnom konaní pre ( KS - KE,PO ) 26. 04. 2010 - 26. 04. 2010 Prihláška
Obchodné spoločnosti a družstvá v aktuálnej judikatúre NS ČR a NS SR v rámci práva EÚ, projekt EHP 26. 04. 2010 - 27. 04. 2010 Prihláška
Aktuálne otázky aplikácie medzinárodného a komunitárneho práva, projekt NFM 28. 04. 2010 - 29. 04. 2010 Prihláška
Trestné právo EÚ (pre BB, ZA), projekt NFM 03. 05. 2010 - 03. 05. 2010 Prihláška
„Aplikácia komunitárneho práva, náhrada škody a súdny systém EÚ (pre KS Nitra)", projekt NFM 03. 05. 2010 - 03. 05. 2010 Prihláška
Obchodný register - aplikačné problémy, projekt APVV 03. 05. 2010 - 04. 05. 2010 Prihláška
Kultivácia osobnosti 1. časť (pre KE, PO) 04. 05. 2010 - 04. 05. 2010 Prihláška
Spory o vlastnícke právo k nehnuteľnostiam a kataster nehnuteľností, projekt APVV 05. 05. 2010 - 06. 05. 2010 Prihláška
Ochrana spotrebiteľa v kontexte práva SR a EÚ (pre KE, PO), projekt NFM 10. 05. 2010 - 10. 05. 2010 Prihláška
Kultivácia osobnosti 1. časť (pre BB, ZA) 10. 05. 2010 - 10. 05. 2010 Prihláška
Konkurz a konkurzné konanie v kontexte práva EÚ, cezhraničné konkurzy, projekt NFM 10. 05. 2010 - 11. 05. 2010 Prihláška
Exekučné právo, aplikačné problémy (európsky exekučný titul, exekučné tituly vydané rozhodcovskými súdmi 12. 05. 2010 - 13. 05. 2010 Prihláška
Rozhodovacia činnosť vo vykonávacom konaní, trovy súdneho konania ( pre KS BA, TN, TT, NR ) 17. 05. 2010 - 17. 05. 2010 Prihláška
Európske právo civilného procesu. Aplikačné problémy OSP - predbežné opatrenia .... 18. 05. 2010 - 18. 05. 2010 Prihláška
Aktuálne legislatívne zmeny v kontexte trestného práva EÚ 19. 05. 2010 - 20. 05. 2010 Prihláška
Rozhodovacia činnosť vo vykonávacom konaní, trovy súdneho konania (pre KS ZA, BB) 24. 05. 2010 - 24. 05. 2010 Prihláška
Právny styk s cudzinou v kontexte komunitárnych nariadení o doručovaní súdnych a mimosúdnych písomností 24. 05. 2010 - 25. 05. 2010 Prihláška
Obmedzenie a pozbavenie rodičovských práv, starostlivosť o maloletých 26. 05. 2010 - 27. 05. 2010 Prihláška
Dokazovanie v trestnom konaní ( pre KS BB, ZA ) 26. 05. 2010 - 26. 05. 2010 Prihláška
Prípravné vzdelávanie pre justičných čakateľov - 4. časť 31. 05. 2010 - 03. 06. 2010 Prihláška
Kultivácia osobnosti 2. časť (pre KE, PO) 07. 06. 2010 - 07. 06. 2010 Prihláška
Dokazovanie v trestnom konaní ( pre KS BA, NR, TT, TN ) 09. 06. 2010 - 09. 06. 2010 Prihláška
Aktuálna rozhodovacia činnosť SD EÚ k aplikácii úniového práva a prejudiciálneho konania podľa Lisabonskej zmluvy (KE) 14. 06. 2010 - 14. 06. 2010 Prihláška
Kultivácia osobnosti 2. časť (pre BB, ZA) 14. 06. 2010 - 14. 06. 2010 Prihláška
Aktuálne aplikačné problémy odvolacieho a dovolacieho trestného konania, projekt NFM 14. 06. 2010 - 15. 06. 2010 Prihláška
Prípravné vzdelávanie pre právnych čakateľov prokuratúry - 4. časť 21. 06. 2010 - 24. 06. 2010 Prihláška
Prípravné vzdelávanie pre právnych čakateľov prokuratúry - 5. časť 06. 09. 2010 - 09. 09. 2010 Prihláška
Trestné právo EÚ (pre BA, NR, TT, TN), projekt NFM 20. 09. 2010 - 20. 09. 2010 Prihláška
Rozhodnutia prokurátora v prípravnom konaní (pre BB, ZA) 20. 09. 2010 - 20. 09. 2010 Prihláška
Prípravné vzdelávanie pre justičných čakateľov - 5. časť 20. 09. 2010 - 23. 09. 2010 Prihláška
Právomoc, uznávanie a výkon súdnych rozhodnutí v členských štátoch EÚ (aplikácia nariadenia č. 44/01 a osobitných dohovorov MPS) 22. 09. 2010 - 22. 09. 2010 Prihláška
Aktuálne problémy aplikácie komunitárneho práva v nadväznosti na Občiansky a Trestný súdny poriadok (BA, TT, TN, NR) 27. 09. 2010 - 27. 09. 2010
Prihláška
Opravné prostriedky, dovolanie (pre KE,PO) 27. 09. 2010 - 27. 09. 2010 Prihláška
Ochrana životného prostredia 27. 09. 2010 - 28. 09. 2010 Prihláška
Rozhodnutia v trestnom konaní ( pre KE,PO ) 29. 09. 2010 - 29. 09. 2010 Prihláška
Aktuálne problémy v dedičskom konaní, vlastnícke právo, (pre BB, ZA) 04. 10. 2010 - 04. 10. 2010 Prihláška
Schengenské acquis v rámci spolupráce justičných orgánov v trestných vecich, schengenský informačný systém, jeho aplikácia v pod 04. 10. 2010 - 05. 10. 2010 Prihláška
Aplikačné problémy zákona o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad 06. 10. 2010 - 07. 10. 2010 Prihláška
Rozhodnutia prokurátora v prípravnom konaní (pre KE,PO) 11. 10. 2010 - 11. 10. 2010 Prihláška
Aktuálne problémy aplikácie komunitárneho práva v nadväznosti na problematiku určovania právomoci súdov 13. 10. 2010 - 13. 10. 2010 Prihláška
Opravné prostriedky, dovolanie ( pre BA, TT, TN, NR ) 14. 10. 2010 - 14. 10. 2010 Prihláška
Európske trestné právo - trestné činy na úseku dopravných nehôd ( aplikačné problémy právnej kvalifikácie) 14. 10. 2010 - 15. 10. 2010 Prihláška
Judikatúra ESĽP v aplikačnej praxi orgánov Slovenskej republiky, pre KS/KP Košice a Prešov (projekt NFM) 18. 10. 2010 - 18. 10. 2010 Prihláška
Náhrada škody v kontexte občianskeho, obchodného, trestného práva a v kontexte európskeho práva, projekt NFM 18. 10. 2010 - 19. 10. 2010 Prihláška
Trestné činy v oblasti duševného vlastníctva v kontexte EÚ 20. 10. 2010 - 21. 10. 2010 Prihláška
Anglický jazyk - právnická terminológia 27. 10. 2010 - 29. 10. 2010 Prihláška
Právny styk s cudzinou v kontexte komunitárnych nariadení o doručovaní súdnych a mimosúdnych písomností 02. 11. 2010 - 03. 11. 2010 Prihláška
Nemecký jazyk - právnická terminológia 03. 11. 2010 - 05. 11. 2010
Prihláška
Francúzsky jazyk - právnická terminológia 03. 11. 2010 - 05. 11. 2010 Prihláška
Aktuálne problémy v dedičskom konaní, vlastnícke právo ( pre KE, PO ) 04. 11. 2010 - 04. 11. 2010
Prihláška
Rozhodnutia prokurátora v prípravnom konaní (BA, NR, TT, TN) 08. 11. 2010 - 08. 11. 2010 Prihláška
Európske právo obchodných spoločností a jeho vplyv na vnútroštátne korporácie (projekt NFM) 08. 11. 2010 - 09. 11. 2010 Prihláška
Opravné prostriedky, dovolanie ( pre BB, ZA ) 09. 11. 2010 - 09. 11. 2010 Prihláška
Trestné právo EÚ - trestné činy nedovolenej výroby, prechovávania a obchodovania s omamnými látkami 10. 11. 2010 - 11. 11. 2010 Prihláška
Aktuálne problémy v dedičskom konaní, vlastnícke právo, ( pre BA, TT, NR, TN ) 11. 11. 2010 - 11. 11. 2010 Prihláška
Ochranná známka a nekalosúťažné konanie v kontexte práva EÚ. Predbežné opatrania v práve duševného vlastníctva 11. 11. 2010 - 12. 11. 2010
Prihláška
Zákaz diskriminácie v Európe - teória a prax ( pre BA, NR, TT, TN ) 15. 11. 2010 - 15. 11. 2010 Prihláška
Aktuálne problémy úniového práva v nadväznosti na občiansky a trestný súdny poriadok, projekt NFM ( pre KE,PO) 15. 11. 2010 - 15. 11. 2010 Prihláška
Majetkové, vecné a pozemkové práva, rozbor praktických prípadov 15. 11. 2010 - 16. 11. 2010 Prihláška
Zákaz diskriminácie v Európe - teória a prax ( pre BB, ZA ) 16. 11. 2010 - 16. 11. 2010 Prihláška