Všetky semináre za rok 2015

Názov Dátum Deadline
Dlhodobé stáže v EUROJUST (Hague) - 3 - 4 mesiace 07. 01. 2015 - 31. 12. 2015
Prihláška
Výmenný program pre LEKTOROV (externých členov pedagogického zboru JA SR) 07. 01. 2015 - 31. 12. 2015
Prihláška
Výmenné pobyty pre justičné autority (do 2 týždňov) 07. 01. 2015 - 31. 12. 2015 Prihláška
Najnovšia judikatúra ESĽP a jej dôsledky na rozhodovaciu činnosť vnútroštátnych súdov - CIVILNÝ ÚSEK - 1. časť (BA, TT, TN, NR) 12. 01. 2015 - 12. 01. 2015 Prihláška
Predskúškové sústredenie na jarný termín OJS - 1. časť 12. 01. 2015 - 15. 01. 2015 Prihláška
Najnovšia judikatúra ESĽP a jej dôsledky na rozhodovaciu činnosť vnútroštátnych súdov - TRESTNÝ ÚSEK - 1. časť (BA, TT, TN, NR) 13. 01. 2015 - 13. 01. 2015 Prihláška
Základy právneho styku s cudzinou v občianskych a obchodných veciach (BB, ZA) 15. 01. 2015 - 15. 01. 2015 Prihláška
Základy právneho styku s cudzinou v občianskych a obchodných veciach (KE, PO) 16. 01. 2015 - 16. 01. 2015 Prihláška
Správne súdnictvo 19. 01. 2015 - 20. 01. 2015 Prihláška
Efektívne využitie počítača, internetu a právnických vyhľadávačov 3. časť, praktické ukážky, cvičenia Beck-online (BA,TT,TN,NR) 20. 01. 2015 - 20. 01. 2015 Prihláška
Krízová komunikácia - 1. časť (BA, TT, TN, NR) 21. 01. 2015 - 21. 01. 2015 Prihláška
Methods and approaches for judges and prosecutors investigating criminal groups dealing with falsified/counterfeit medicines 22. 01. 2015 - 23. 01. 2015 Prihláška
Nová úprava rozhodcovského konania, spotrebiteľské rozhodcovské konanie (celoslovenské podujatie, APVV-0518-11) 22. 01. 2015 - 22. 01. 2015 Prihláška
Predskúškové sústredenie na jarný termín OJS - 2. časť 26. 01. 2015 - 29. 01. 2015 Prihláška
Súťažné právo (Lisabon) 29. 01. 2015 - 30. 01. 2015
Prihláška
Najnovšia judikatúra ESĽP a jej dôsledky na rozhodovaciu činnosť vnútroštátnych súdov - CIVILNÝ ÚSEK - 1. časť (BB, ZA) 29. 01. 2015 - 29. 01. 2015 Prihláška
Najnovšia judikatúra ESĽP a jej dôsledky na rozhodovaciu činnosť vnútroštátnych súdov - TRESTNÝ ÚSEK - 1. časť (BB, ZA) 30. 01. 2015 - 30. 01. 2015 Prihláška
Premlčanie, preklúzia v občianskom práve, aplikačné problémy, nová judikatúra 02. 02. 2015 - 03. 02. 2015 Prihláška
Zmenkové a šekové právo, práva vyplývajúce z vystavenia zmenky, šeku (BA, TT, TN, NR) 04. 02. 2015 - 04. 02. 2015 Prihláška
Efektívne využitie počítača, internetu a právnických vyhľadávačov - 3. časť, praktické ukážky a cvičenia Beck-online (BB, ZA) 04. 02. 2015 - 04. 02. 2015 Prihláška
Krízová komunikácia - 1. časť (BB, ZA) 06. 02. 2015 - 06. 02. 2015 Prihláška
Najnovšia judikatúra ESĽP a jej dôsledky na rozhodovaciu činnosť vnútroštátnych súdov - CIVILNÝ ÚSEK - 1. časť (KE, PO) 09. 02. 2015 - 09. 02. 2015 Prihláška
Predskúškové sústredenie na jarný termín OJS - 3. časť 09. 02. 2015 - 12. 02. 2015 Prihláška
Najnovšia judikatúra ESĽP a jej dôsledky na rozhodovaciu činnosť vnútroštátnych súdov - TRESTNÝ ÚSEK - 1. časť (KE, PO) 10. 02. 2015 - 10. 02. 2015 Prihláška
Odňatie možnosti konať pred súdom (KE, PO) 13. 02. 2015 - 13. 02. 2015
Prihláška
Krízová komunikácia - 1. časť (KE, PO) 16. 02. 2015 - 16. 02. 2015 Prihláška
Ochrana ľudských práva a judikatúra ESĽP v trestných veciach (Krakow) 16. 02. 2015 - 17. 02. 2015 Prihláška
Prehľad aktuálnej judikatúry v obchodnom práve (celoslovenské podujatie) 17. 02. 2015 - 17. 02. 2015 Prihláška
Aktuálna rozhodovacia činnosť v oblasti pracovného práva (celoslovenské podujatie) 19. 02. 2015 - 19. 02. 2015 Prihláška
Úhrnný a súhrnný trest; Obnova konania a ukladanie úhrnného a súhrnného trestu 19. 02. 2015 - 20. 02. 2015 Prihláška
Koncept Európskej únie na ochranu poškodených v trestnom konaní 23. 02. 2015 - 24. 02. 2015 Prihláška
Odňatie možnosti konať pred súdom (BB, ZA) 25. 02. 2015 - 25. 02. 2015 Prihláška
Efektívne využitie počítača, internetu a právnických vyhľadávačov 3. časť, praktické ukážky a cvičenia Beck-online (KE, PO) 02. 03. 2015 - 02. 03. 2015
Prihláška
Aktuálna aplikačná prax v oblasti spotrebiteľského práva 02. 03. 2015 - 03. 03. 2015 Prihláška
Trestná mediácia – využitie krízovej komunikácie pri riešení konfliktov a jej dopad na trestnú mediáciu 04. 03. 2015 - 05. 03. 2015 Prihláška
Právo verejného obstarávania v EÚ (Trier) 05. 03. 2015 - 06. 03. 2015
Prihláška
Zmenkové a šekové právo, práva vyplývajúce z vystavenia zmenky, šeku (BB, ZA) 06. 03. 2015 - 06. 03. 2015 Prihláška
Odňatie možnosti konať pred súdom (BA, TT, TN, NR) 09. 03. 2015 - 09. 03. 2015 Prihláška
Rodinné právo EÚ (Omšenie) - ZMENA - aj slovenské tlmočenie 09. 03. 2015 - 10. 03. 2015 Prihláška
Európske právo v oblasti rodovej rovnosti (Trier) 09. 03. 2015 - 10. 03. 2015
Prihláška
Komunikácia s médiami "pressseminar“ 12. 03. 2015 - 13. 03. 2015 Prihláška
Zmenkové a šekové právo, práva vyplývajúce z vystavenia zmenky, šeku (KE, PO) 13. 03. 2015 - 13. 03. 2015
Prihláška
Základy právneho styku s cudzinou v občianskych a obchodných veciach (BA, TT, TN, NR) 13. 03. 2015 - 13. 03. 2015 Prihláška
Študijná návšteva na EUROJUST (5 dní) 16. 03. 2015 - 20. 03. 2015 Prihláška
Medzinárodná príslušnosť a rozhodné právo - Nariadenie Brusel I, Brusel Ibis, Brusel IIbis; Rím I, Rím II; Nariadenie o výživnom 17. 03. 2015 - 19. 03. 2015 Prihláška
FRANCÚZSKY Lingvistický seminár - civil (Brusel) 23. 03. 2015 - 27. 03. 2015
Prihláška
ANGLICKÝ Lingvistický seminár - civil (Brusel) 23. 03. 2015 - 27. 03. 2015 Prihláška
Kúpna zmluva a zmluva o dielo podľa obchodného a občianskeho zákonníka 23. 03. 2015 - 24. 03. 2015 Prihláška
Študijná návšteva na Súdnom dvore EÚ v Luxemburgu 25. 03. 2015 - 26. 03. 2015
Prihláška
Anglický jazyk – právnická terminológia 30. 03. 2015 - 01. 04. 2015 Prihláška
Aktuálna rozhodovacia činnosť v trestnom práve (BB, ZA) 01. 04. 2015 - 01. 04. 2015 Prihláška
Multilaterálne hospitačné programy pre sudcov v oblasti správneho práva (nemecký jazyk) 12. 04. 2015 - 28. 04. 2015
Prihláška
Prax medzinárodnoprávnej ochrany detí (Kroměříž) 13. 04. 2015 - 15. 04. 2015 Prihláška
Právomoc, uznávanie a výkon rozsudkov a rozhodné právo v oblasti mimozmluvnej zodpovednosti (Barcelona) 13. 04. 2015 - 15. 04. 2015 Prihláška
Majetkové, vecné a pozemkové práva (rozbor praktických prípadov) 14. 04. 2015 - 15. 04. 2015 Prihláška
ANGLICKÝ Lingvistický seminár - civil (Budapešť) 20. 04. 2015 - 24. 04. 2015 Prihláška
FRANCÚZSKY Lingvistický seminár - civil (Budapešť) 20. 04. 2015 - 24. 04. 2015 Prihláška
Súdna a mimosúdna ochrana duševného vlastníctva – workshop (celoslovenské podujatie) 21. 04. 2015 - 21. 04. 2015 Prihláška
Antidiskriminačné právo EÚ (Praha) 22. 04. 2015 - 24. 04. 2015 Prihláška
Spravodlivosť v práve (celoslovenské podujatie) 22. 04. 2015 - 22. 04. 2015 Prihláška
Trovy konania, súdne poplatky v civilnom procese a kontradiktórnosť civilného procesu (BA, TT, TN, NR) 27. 04. 2015 - 27. 04. 2015 Prihláška
Francúzsky jazyk - právnická terminológia 27. 04. 2015 - 29. 04. 2015 Prihláška
Nemecký jazyk - právnická terminológia 27. 04. 2015 - 29. 04. 2015 Prihláška
Obchodný register, aplikačné problémy (workshop) 28. 04. 2015 - 28. 04. 2015 Prihláška
Študijná návšteva inštitúcií EÚ v Bruseli 04. 05. 2015 - 06. 05. 2015 Prihláška
Cezhraničné rodinné spory: aké riešenie ponúka EÚ? (Bukurešť) 04. 05. 2015 - 05. 05. 2015
Prihláška
Zásada špeciality v trestnom konaní - procesnoprávne aspekty 04. 05. 2015 - 05. 05. 2015 Prihláška
Právomoc, uznávanie a výkon rozsudkov - Brusel I bis (Barcelona) 07. 05. 2015 - 08. 05. 2015
Prihláška
Zvládanie konfliktov a vyjednávanie (BA, TT, TN, NR) 11. 05. 2015 - 11. 05. 2015 Prihláška
Európske právo v oblasti rodovej rovnosti (Brusel) 11. 05. 2015 - 12. 05. 2015 Prihláška
Profesionálna etika sudcu a prokurátora 11. 05. 2015 - 12. 05. 2015 Prihláška
Seminár pre súdnych tajomníkov - 3. časť (BA, TT, TN, NR) 12. 05. 2015 - 12. 05. 2015
Prihláška
Ľudské práva v EÚ a prístup k spravodlivosti (Vilnius) 14. 05. 2015 - 15. 05. 2015 Prihláška
ANGLICKÝ Lingvistický seminár - trest (Bordeaux) 18. 05. 2015 - 22. 05. 2015 Prihláška
FRANCÚZSKY Lingvistický seminár - trest (Bordeaux) 18. 05. 2015 - 22. 05. 2015
Prihláška
Zodpovednosť za škodu s prevádzkou motorového vozidla a súvisiace poistenie 18. 05. 2015 - 19. 05. 2015 Prihláška
Aktuálna rozhodovacia činnosť v trestnom práve (KE, PO) 20. 05. 2015 - 20. 05. 2015 Prihláška
Ochrana ľudských práva v EÚ: Súdny dvor EÚ a Európsky súd pre ľudské práva (Madrid) 25. 05. 2015 - 26. 05. 2015 Prihláška
Zvládanie konfliktov a vyjednávanie (BB, ZA) 25. 05. 2015 - 25. 05. 2015 Prihláška
Európsky platobný rozkaz, Európske konanie s nízkou hodnotu sporu 25. 05. 2015 - 26. 05. 2015 Prihláška
Trestné činy v doprave (celoslovenské podujatie) 26. 05. 2015 - 26. 05. 2015 Prihláška
Trovy konania, súdne poplatky v civilnom procese a kontradiktórnosť civilného procesu (BB, ZA) 27. 05. 2015 - 27. 05. 2015 Prihláška
Spravodlivosť v práve (celoslovenské podujatie) 27. 05. 2015 - 27. 05. 2015 Prihláška
Aplikácia ľudských práv poškodených v Charte základných práv EÚ (Krakow) 01. 06. 2015 - 02. 06. 2015 Prihláška
Študijná návšteva na Európskom súde pre ľudské práva v Štrasburgu 01. 06. 2015 - 03. 06. 2015 Prihláška
Aktuálna rozhodovacia činnosť špecializovaných rodinných senátov 01. 06. 2015 - 02. 06. 2015 Prihláška
Trovy konania, súdne poplatky v civilnom procese a kontradiktórnosť civilného procesu (KE, PO) 03. 06. 2015 - 03. 06. 2015
Prihláška
Právo duševného vlastníctva (Bukurešť) 04. 06. 2015 - 05. 06. 2015
Prihláška
Predskúškové sústredenie na jesenný termín OJS - 1. časť 08. 06. 2015 - 11. 06. 2015 Prihláška
Aktuálna rozhodovacia činnosť v trestnom práve (BA, TT, TN, NR) 10. 06. 2015 - 10. 06. 2015 Prihláška
Študijná návšteva na Súdnom dvore EÚ v Luxemburgu 11. 06. 2015 - 12. 06. 2015
Prihláška
Princípy a metódy výkladu práva v kontexte nového civilného práva procesného (celoslovenské podujatie) 12. 06. 2015 - 12. 06. 2015 Prihláška
Spoločné vyšetrovacie tímy - líderstvo (Lyon) 15. 06. 2015 - 19. 06. 2015 Prihláška
Identifikácia, zaistenie a konfiškácia výnosov z trestnej činnosti - slovenské a zahraničné skúsenosti 15. 06. 2015 - 16. 06. 2015 Prihláška
Zvládanie konfliktov a vyjednávanie (KE, PO) 17. 06. 2015 - 17. 06. 2015 Prihláška
Trestnoprávna zodpovednosť právnických osôb (v kontexte obchodného a správneho práva), celoslovenské podujatie 18. 06. 2015 - 18. 06. 2015 Prihláška
Aplikácia práva EÚ v praxi všeobecných súdov 18. 06. 2015 - 19. 06. 2015 Prihláška
Zabezpečovanie záväzkov (celoslovenské podujatie) 22. 06. 2015 - 22. 06. 2015 Prihláška
Predskúškové sústredenie na jesenný termín OJS - 2. časť 22. 06. 2015 - 25. 06. 2015 Prihláška
Seminár pre súdnych tajomníkov - 3. časť (KE, PO) 23. 06. 2015 - 23. 06. 2015
Prihláška