Všetky semináre za rok 2009

Názov Dátum
1. časť - Predskúškové sústredenie k 1. termínu OJS 13. 01. 2009 - 16. 01. 2009 Prihláška
Sudcovská tvorba práva- aplikácia právnych princípov 19. 01. 2009 - 20. 01. 2009 Prihláška
Osobitné druhy konania podľa OSP 21. 01. 2009 - 22. 01. 2009 Prihláška
Osobitosti pojednávania vecí týkajúcich sa dopravných priestupkov; sankcií podľa zákona č. 211/2000 Z.z. 26. 01. 2009 - 27. 01. 2009 Prihláška
2. časť - Predskúškové sústredenie k 1. termínu OJS 26. 01. 2009 - 30. 01. 2009 Prihláška
Pôsobnosť probačných a mediačných úradníkov v trestnom konaní - I. časť 27. 01. 2009 - 27. 01. 2009 Prihláška
Predbežné opatrenia pre KS Košice, KS Prešov 27. 01. 2009 - 27. 01. 2009 Prihláška
Aktuálna judikatúra v medzinárodnom a ústavnom práve 28. 01. 2009 - 29. 01. 2009 Prihláška
Nové konkurzné právo 03. 02. 2009 - 04. 02. 2009 Prihláška
Dedičské konanie (pre KS BB, KS ZA) 04. 02. 2009 - 04. 02. 2009 Prihláška
Dedičské konanie (pre KS KE, KS PO) 04. 02. 2009 - 04. 02. 2009 Prihláška
Dokazovanie a dôkazné prostriedky v trestnom konaní 05. 02. 2009 - 06. 02. 2009 Prihláška
Kultivácia osobnosti vo všeobecnej rovine 09. 02. 2009 - 10. 02. 2009 Prihláška
Nemecký jazyk - právnická terminológia 11. 02. 2009 - 13. 02. 2009 Prihláška
Anglický jazyk - právnická terminológia 11. 02. 2009 - 13. 02. 2009 Prihláška
Predbežné opatrenia (pre KS BA, KS TT, KS TN, KS NR) 16. 02. 2009 - 16. 02. 2009 Prihláška
Efektívne využitie počítača, internetu a právnického softvéru pre sudcov a prokurátorov pre obvod KS/KP v Banskej Bystrici 16. 02. 2009 - 16. 02. 2009 Prihláška
Premlčanie, preklúzia v občianskom práve, aplikačné problémy, nová judikatúra 16. 02. 2009 - 17. 02. 2009 Prihláška
Efektívne využitie počítača, internetu a právnického softvéru pre sudcov a prokurátorov pre obvod KS/KP v Žiline 17. 02. 2009 - 17. 02. 2009 Prihláška
Katastrálne konanie a súdny prieskum 18. 02. 2009 - 19. 02. 2009 Prihláška
Súdne poplatky a trovy konania po novele OSP pre KS Prešov 19. 02. 2009 - 19. 02. 2009 Prihláška
Rozsudok v trestnom konaní. Skutok, jeho tvorba a štylizácia skutkovej a právnej vety. 20. 02. 2009 - 20. 02. 2009 Prihláška
Súdne poplatky a trovy konania po novele OSP pre KS Košice 20. 02. 2009 - 20. 02. 2009 Prihláška
Rétorika, etika 23. 02. 2009 - 24. 02. 2009 Prihláška
Rozsudok v trestnom konaní. Skutok, jeho tvorba a štylizácia skutkovej a právnej vety. 27. 02. 2009 - 27. 02. 2009 Prihláška
Predbežné opatrenia (pre KS BB, KS ZA) 02. 03. 2009 - 02. 03. 2009 Prihláška
Európsky zatýkací rozkaz 03. 03. 2009 - 04. 03. 2009 Prihláška
Súdne poplatky a trovy konania po novele OSP 04. 03. 2009 - 04. 03. 2009 Prihláška
Súdne poplatky a trovy konania po novele OSP 05. 03. 2009 - 05. 03. 2009 Prihláška
Zákon o ochrane utajovaných skutočností a jeho vykonávacie predpisy 05. 03. 2009 - 06. 03. 2009 Prihláška
Súdne poplatky a trovy konania po novele OSP pre KS Trenčín a KS Nitra 06. 03. 2009 - 06. 03. 2009 Prihláška
Francúzsky jazyk - právnická terminológia 09. 03. 2009 - 11. 03. 2009 Prihláška
Anglický jazyk - právnická terminológia (DP JA Omšenie) 09. 03. 2009 - 11. 03. 2009 Prihláška
Anglický jazyk - právnická terminológia (Inštitút vzdelávania MS SR) 09. 03. 2009 - 11. 03. 2009 Prihláška
Pôsobnosť probačných a mediačných úradníkov v trestnom konaní . 16. 03. 2009 - 16. 03. 2009 Prihláška
Postup prvostupňového súdu po podaní obžaloby 16. 03. 2009 - 18. 03. 2009 Prihláška
Efektívne využitie počítača, internetu a právnického softvéru pre sudcov a prokurátorov pre obvod KS/KP v Trnave 18. 03. 2009 - 18. 03. 2009 Prihláška
Efektívne využitie počítača, internetu a právnického softvéru pre sudcov a prokurátorov pre obvod KS/KP v Trenčíne 19. 03. 2009 - 19. 03. 2009 Prihláška
Rozsudok v trestnom konaní. Skutok, jeho tvorba a štylizácia skutkovej a právnej vety. 19. 03. 2009 - 19. 03. 2009 Prihláška
Aplikácia európskeho súťažného práva vnútroštátnym sudcom (nariadenie ES č. 1/2003) 19. 03. 2009 - 20. 03. 2009
Prihláška
Súdne poplatky a trovy konania po novele OSP pre KS Bratislava a KS Trnava 20. 03. 2009 - 20. 03. 2009 Prihláška
Metodológia vzdelávania, psychológia 23. 03. 2009 - 24. 03. 2009
Prihláška
Vymožiteľnosť práva v Slovenskej republike - správne právo (v rámci projektu APVV) 25. 03. 2009 - 25. 03. 2009 Prihláška
Rozbor praktických prípadov, aplikačné problémy v rámci odvolaní a dovolaní v oblasti občianskeho, rodinného, pracovného práva 25. 03. 2009 - 26. 03. 2009
Prihláška
Postavenie VSÚ v OSK v obchodných a správnych veciach 26. 03. 2009 - 27. 03. 2009 Prihláška
Dedičské konanie 30. 03. 2009 - 30. 03. 2009 Prihláška
Efektívne využitie počítača, internetu a právnického softvéru pre sudcov a prokurátorov pre obvod KS/KP v Trnave 30. 03. 2009 - 30. 03. 2009 Prihláška
Mladistvé osoby v trestnom konaní. 30. 03. 2009 - 31. 03. 2009 Prihláška
Aktuálne aplikačné problémy európskeho medzinárodného práva súkromného 01. 04. 2009 - 03. 04. 2009 Prihláška
Efektívne využitie počítača, internetu a právnického softvéru pre sudcov a prokurátorov pre obvod KS/KP Nitra 07. 04. 2009 - 07. 04. 2009 Prihláška
Orgány obce a ich kompetencie a vydávanie všeobecne záväzných nariadení 07. 04. 2009 - 08. 04. 2009 Prihláška
Efektívne využitie počítača, internetu a právnického softvéru pre sudcov a prokurátorov pre obvod KS/KP v Bratislave 08. 04. 2009 - 08. 04. 2009 Prihláška
Efektívne využitie počítača, internetu a právnického softvéru pre sudcov a prokurátorov pre obvod KS/KP Nitra 14. 04. 2009 - 14. 04. 2009 Prihláška
1. časť - Predskúškové sústredenie k 2. termínu OJS 14. 04. 2009 - 17. 04. 2009 Prihláška
Justičná spolupráca v trestných veciach 20. 04. 2009 - 20. 04. 2009
Prihláška
Postup prvostupňového súdu po podaní obžaloby. Predbežné prejednanie obžaloby. Vykonávanie dôkazov na hlavnom pojednávaní 22. 04. 2009 - 22. 04. 2009
Prihláška
Náhrada škody; osobitné druhy náhrady škody 23. 04. 2009 - 24. 04. 2009 Prihláška
2. časť - Predskúškové sústredenie k 2. termínu OJS 27. 04. 2009 - 30. 04. 2009 Prihláška
Rozhodnutia v trestnom konaní 27. 04. 2009 - 28. 04. 2009
Prihláška
Aplikačné problémy Zákona o rodine 05. 05. 2009 - 06. 05. 2009 Prihláška
Trestné činy proti životnému prostrediu 05. 05. 2009 - 06. 05. 2009 Prihláška
Postup prvostupňového súdu po podaní obžaloby. Predbežné prejednanie obžaloby. Vykonávanie dôkazov na hlavnom pojednávaní. 07. 05. 2009 - 07. 05. 2009 Prihláška
Vyhľadávanie, výklad a aplikácia práva ES vnútroštátnym sudcom - metodologické minimum 11. 05. 2009 - 12. 05. 2009 Prihláška
Zákaz diskriminácie v judikatúre európskych súdov 13. 05. 2009 - 13. 05. 2009 Prihláška
Postup prvostupňového súdu po podaní obžaloby. Predbežné prejednanie obžaloby. Vykonávanie dôkazov na hlavnom pojednávaní. 14. 05. 2009 - 14. 05. 2009 Prihláška
Vnútorný trh a základné slobody práva ES v judikatúre Súdneho dvora a súdov členských štátov 14. 05. 2009 - 15. 05. 2009
Prihláška
Konferencia vo veciach správneho súdnictva s medzinárodnou účasťou 18. 05. 2009 - 19. 05. 2009 Prihláška
Efektívne využitie počítača, internetu a právnického softvéru pre sudcov a prokurátorov pre obvod KS/KP v Prešove 20. 05. 2009 - 20. 05. 2009 Prihláška
Efektívne využitie počítača, internetu a právnického softvéru pre sudcov a prokurátorov pre obvod KS/KP v Košiciach 21. 05. 2009 - 21. 05. 2009 Prihláška
Prokurátor v občianskom súdnom konaní 21. 05. 2009 - 21. 05. 2009 Prihláška
Ochrana spotrebiteľa v kontexte komunitárneho práva I. 25. 05. 2009 - 25. 05. 2009
Prihláška
Ochrana spotrebiteľa v kontexte komunitárneho práva III. 27. 05. 2009 - 27. 05. 2009
Prihláška
Zákonník práce so zameraním sa na aplikačné problémy 28. 05. 2009 - 29. 05. 2009 Prihláška
Exekučné konanie 01. 06. 2009 - 01. 06. 2009 Prihláška
Justičná spolupráca v trestných veciach 05. 06. 2009 - 05. 06. 2009 Prihláška
Aktuálne otázky k aplikácii komunitárneho práva 08. 06. 2009 - 09. 06. 2009 Prihláška
Prokuratúra a ombudsman 08. 06. 2009 - 08. 06. 2009
Prihláška
Justičná spolupráca v trestných veciach (vzájomné uznávanie a rámcové rozhodnutia) - celoslovenský seminár 09. 06. 2009 - 09. 06. 2009
Prihláška
Aktuálne otázky Trestného zákona a Trestného poriadku v aplikačnej praxi 09. 06. 2009 - 09. 06. 2009 Prihláška
Exekučné konanie 09. 06. 2009 - 09. 06. 2009 Prihláška
Judikatúra a právna argumentácia - praktické aspekty práce s judikatúrou 09. 06. 2009 - 10. 06. 2009 Prihláška
Justičná spolupráca v trestných veciach 10. 06. 2009 - 10. 06. 2009 Prihláška
Justičná spolupráca v trestných veciach 11. 06. 2009 - 11. 06. 2009
Prihláška
Efektívne využitie počítača, internetu a právnického softvéru pre sudcov ŠS a prokurátorov ÚŠP 11. 06. 2009 - 11. 06. 2009 Prihláška
Vysporiadanie podielového a bezpodielového vlastníctva 11. 06. 2009 - 12. 06. 2009 Prihláška
"Medzinárodná justičná spolupráca. Ochrana spotrebiteľa v EÚ" 15. 06. 2009 - 16. 06. 2009 Prihláška
Právny styk s cudzinou v kontexte nového komunitárneho nariadenia o doručovaní súdnych a mimosúdnych písomností 17. 06. 2009 - 18. 06. 2009 Prihláška
Prokurátor v občianskom súdnom konaní 23. 06. 2009 - 23. 06. 2009 Prihláška
Exekučné právo, legislatívny zámer 24. 06. 2009 - 24. 06. 2009 Prihláška
Osobitné kvalifikačné pojmy podľa piatej hlavy Trestného zákona 25. 06. 2009 - 26. 06. 2009 Prihláška
Exekučné konanie 25. 06. 2009 - 25. 06. 2009 Prihláška
1. časť - Predskúškové sústredenie k 3. termínu OJS 07. 09. 2009 - 11. 09. 2009 Prihláška
Pôsobnosť VSÚ v trestnom konaní (pre KS/ BA, TN, TT a NR) 14. 09. 2009 - 14. 09. 2009 Prihláška
2. časť - Predskúškové sústredenie k 3. termínu OJS 16. 09. 2009 - 18. 09. 2009 Prihláška
Psychologické aspekty výsluchu maloletého 16. 09. 2009 - 17. 09. 2009
Prihláška
Prvé sústredenie prípravného vzdelávania čakateľov 21. 09. 2009 - 25. 09. 2009 Prihláška
Otázky súvisiace s elektronickým obchodovaním 21. 09. 2009 - 22. 09. 2009
Prihláška
Pôsobnosť probačných a mediačných úradníkov v trestnom konaní II. (v rámci KS BA, NR, BB, ZA, TN, TT) 22. 09. 2009 - 22. 09. 2009 Prihláška
Zodpovednosť za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci 23. 09. 2009 - 24. 09. 2009 Prihláška
Európska justičná sieť. Eurojust. Justičná spolupráca v trestných veciach. 28. 09. 2009 - 29. 09. 2009
Prihláška