Všetky podujatia

Názov Dátum
Vymožiteľnosť autorských práv - občianskoprávne aspekty 02. 09. 2008 - 03. 09. 2008 Prihláška
Colné a daňové delikty, osobitosti procesných postupov a dokazovania. 10. 09. 2008 - 12. 09. 2008
Prihláška
Práca so spisom, vypracovanie rozhodnutí a iných právnych aktov. 22. 09. 2008 - 23. 09. 2008
Prihláška
Mediácia a probácia v prípravnom konaní:- aplikačné poznatky a problémy 16. 09. 2008
Prihláška
Zaistenie osôb a vecí v predsúdnom konaní.Zaisťovacie úkony v rámci justičnej spolupráce v trestných veciach. 24. 09. 2008 - 26. 09. 2008
Prihláška
Trestný poriadok, vybrané právne problémy. 25. 09. 2008
Prihláška
Európsky zatýkací rozkaz – novela zákona o EZR, aplikačné poznatky a problémy. 01. 10. 2008 - 03. 10. 2008
Prihláška
Zasadnutie katedry trestného práva - prerokovanie návrhu akademického plánu na rok 2009. 03. 10. 2008
Prihláška
Uplatňovanie prostriedkov trestného práva na ochranu ľudských práv s osobitným dôrazom na postih xenofóbie a rasizmu. 09. 10. 2008 - 10. 10. 2008
Prihláška
Nové konkurzné právo. 09. 10. 2008 - 10. 10. 2008
Prihláška
Správne a obchodné právo 16. 10. 2008 - 17. 10. 2008
Prihláška
Mediácia a probácia v prípravnom konaní: 20. 10. 2008
Prihláška
Ukladanie trestov a ochranných opatrení. Úhrnný trest a spoločný trest. 20. 10. 2008 - 21. 10. 2008
Prihláška
Správne a obchodné právo 25. 09. 2008 - 26. 09. 2008
Prihláška
Trestný poriadok, vybrané právne problémy. 24. 10. 2008
Prihláška
Formy súdnej ochrany v správnom súdnictve 30. 10. 2008 - 31. 10. 2008
Prihláška
Pracovné stretnutie k problematike výkonu dozoru orgánov verejnej správy. 05. 11. 2008 - 07. 11. 2008
Prihláška
Mimoriadne opravné prostriedky a na ne nadväzujúce rozhodnutia. 06. 11. 2008 - 07. 11. 2008
Prihláška
Efektívne vyhľadávanie a práca s právnymi predpismi a judikatúrou (SR, EÚ a iné) s využitím internetu – pre mierne pokročilých. 13. 11. 2008 - 13. 11. 2008 Prihláška
Správne a obchodné právo 23. 10. 2008 - 24. 10. 2008
Prihláška
Aktuálne zmeny v sociálnom systéme SR 18. 11. 2008 - 19. 11. 2008 Prihláška
Prezentačný seminár Justičnej akadémie k jej vzdelávacím aktivitám na rok 2009. 25. 11. 2008
Prihláška
Zmenkové právo 01. 12. 2008 - 02. 12. 2008 Prihláška
Ochrana spotrebiteľa v Európskej únií 16. 09. 2008 - 16. 09. 2008
Prihláška
Disciplinárna zodpovednosť sudcov 24. 09. 2008 - 25. 09. 2008
Prihláška
Dohovor o ochrane ľudských práv a základných slobôd v aplikačnej praxi ( občianskoprávne aspekty) 29. 09. 2008 - 30. 09. 2008
Prihláška
Sudcovská tvorba práva 08. 09. 2008 - 09. 09. 2008
Prihláška
Určovanie právomoci súdu, uznávanie a výkon cudzích rozhodnutí (aplikácia nariadenia č. 44/2001). Európsky platobný rozkaz 17. 09. 2008 - 19. 09. 2008
Prihláška
Kultivácia osobnosti sudcu a prokurátora 22. 09. 2008 - 23. 09. 2008
Prihláška
Aktuálne otázky Zákonníka práce 27. 10. 2008 - 29. 10. 2008
Prihláška
Vybrané právne inštitúty Občianskeho zákonníka - spotrebiteľské vzťahy, vecné bremená, náhrada škody a iné 15. 10. 2008 - 17. 10. 2008
Prihláška
Súdne poplatky a rozhodovanie súdu o trovách konania 07. 10. 2008 - 08. 10. 2008
Prihláška
Súdne poplatky a rozhodovanie súdu o trovách konania 08. 10. 2008 - 08. 10. 2008
Prihláška
Súdne poplatky a rozhodovanie súdu o trovách konania 09. 10. 2008 - 09. 10. 2008
Prihláška
Súdne poplatky a rozhodovanie súdu o trovách konania 23. 10. 2008 - 23. 10. 2008
Prihláška
Vybrané otázky OSP - technika pojednávania , dokazovanie v civilnom procese, zvládanie procesných pravidiel a protokolácie 07. 10. 2008 - 08. 10. 2008
Prihláška
Dohovor o prepravnej zmluve v medzinárodnej cestnej nákladnej doprave (CMR) a zasielateľská zmluva 13. 10. 2008 - 14. 10. 2008
Prihláška
Aplikácia primárneho a sekundárneho práva v EÚ 20. 10. 2008 - 22. 10. 2008
Prihláška
Vybrané otázky OSP- technika pojednávania, dokazocvanie v civilnom procese, zvládanie procesných pravidiel a protokolácie, ... 25. 11. 2008 - 25. 11. 2008 Prihláška
Predskúškové sústredenie 27. 10. 2008 - 31. 10. 2008
Prihláška
Anglický jazyk pre pokročilých ( konverzačný kurz) 12. 11. 2008 - 14. 11. 2008
Prihláška
Prokurátor v občianskom súdnom konaní 27. 11. 2008 - 28. 11. 2008 Prihláška
Súdne rozhodnutia 24. 11. 2008 - 25. 11. 2008
Prihláška
Právne a psychologické aspekty výsluchu maloletého 13. 11. 2008 - 14. 11. 2008
Prihláška
Nemecký jazyk pre pokročilých ( konverzačný kurz) 18. 11. 2008 - 19. 11. 2008 Prihláška
Francúzsky jazyk pre pokročilých (konverzačný kurz) 24. 11. 2008 - 26. 11. 2008 Prihláška
Odklony v trestnom konaní 11. 12. 2008 - 12. 12. 2008 Prihláška
Psychologické aspekty práce sudcu a prokurátora 08. 12. 2008 - 10. 12. 2008 Prihláška
Vybrané právne inštitúty Zákona o rodine 15. 12. 2008 - 16. 12. 2008 Prihláška
Efektívne vyhľadávanie a práca s právnymi predpismi a judikatúrou (SR, EÚ a iné) s využitím internetu - pre mierne pokročilých 27. 11. 2008 - 27. 11. 2008 Prihláška
Sudcovská tvorba práva- aplikácia právnych princípov 19. 01. 2009 - 20. 01. 2009 Prihláška
Predbežné opatrenia pre KS Košice, KS Prešov 27. 01. 2009 - 27. 01. 2009 Prihláška
Osobitné druhy konania podľa OSP 21. 01. 2009 - 22. 01. 2009 Prihláška
Pôsobnosť probačných a mediačných úradníkov v trestnom konaní - I. časť 27. 01. 2009 - 27. 01. 2009 Prihláška
1. časť - Predskúškové sústredenie k 1. termínu OJS 13. 01. 2009 - 16. 01. 2009 Prihláška
2. časť - Predskúškové sústredenie k 1. termínu OJS 26. 01. 2009 - 30. 01. 2009 Prihláška
Dedičské konanie (pre KS KE, KS PO) 04. 02. 2009 - 04. 02. 2009 Prihláška
Rozsudok v trestnom konaní. Skutok, jeho tvorba a štylizácia skutkovej a právnej vety. 20. 02. 2009 - 20. 02. 2009 Prihláška
Dokazovanie a dôkazné prostriedky v trestnom konaní 05. 02. 2009 - 06. 02. 2009 Prihláška
Aktuálna judikatúra v medzinárodnom a ústavnom práve 28. 01. 2009 - 29. 01. 2009 Prihláška
Dedičské konanie (pre KS BB, KS ZA) 04. 02. 2009 - 04. 02. 2009 Prihláška
Predbežné opatrenia (pre KS BA, KS TT, KS TN, KS NR) 16. 02. 2009 - 16. 02. 2009 Prihláška
Predbežné opatrenia (pre KS BB, KS ZA) 02. 03. 2009 - 02. 03. 2009 Prihláška
Kultivácia osobnosti vo všeobecnej rovine 09. 02. 2009 - 10. 02. 2009 Prihláška
Nové konkurzné právo 03. 02. 2009 - 04. 02. 2009 Prihláška
Katastrálne konanie a súdny prieskum 18. 02. 2009 - 19. 02. 2009 Prihláška
Súdne poplatky a trovy konania po novele OSP pre KS Košice 20. 02. 2009 - 20. 02. 2009 Prihláška
Súdne poplatky a trovy konania po novele OSP pre KS Prešov 19. 02. 2009 - 19. 02. 2009 Prihláška
Súdne poplatky a trovy konania po novele OSP pre KS Trenčín a KS Nitra 06. 03. 2009 - 06. 03. 2009 Prihláška
Súdne poplatky a trovy konania po novele OSP pre KS Bratislava a KS Trnava 20. 03. 2009 - 20. 03. 2009 Prihláška
Osobitosti pojednávania vecí týkajúcich sa dopravných priestupkov; sankcií podľa zákona č. 211/2000 Z.z. 26. 01. 2009 - 27. 01. 2009 Prihláška
Rozsudok v trestnom konaní. Skutok, jeho tvorba a štylizácia skutkovej a právnej vety. 19. 03. 2009 - 19. 03. 2009 Prihláška
Nemecký jazyk - právnická terminológia 11. 02. 2009 - 13. 02. 2009 Prihláška
Anglický jazyk - právnická terminológia 11. 02. 2009 - 13. 02. 2009 Prihláška
Rozsudok v trestnom konaní. Skutok, jeho tvorba a štylizácia skutkovej a právnej vety. 27. 02. 2009 - 27. 02. 2009 Prihláška
Efektívne využitie počítača, internetu a právnického softvéru pre sudcov a prokurátorov pre obvod KS/KP v Banskej Bystrici 16. 02. 2009 - 16. 02. 2009 Prihláška
Efektívne využitie počítača, internetu a právnického softvéru pre sudcov a prokurátorov pre obvod KS/KP v Žiline 17. 02. 2009 - 17. 02. 2009 Prihláška
Rétorika, etika 23. 02. 2009 - 24. 02. 2009 Prihláška
Efektívne využitie počítača, internetu a právnického softvéru pre sudcov a prokurátorov pre obvod KS/KP v Trnave 18. 03. 2009 - 18. 03. 2009 Prihláška
Efektívne využitie počítača, internetu a právnického softvéru pre sudcov a prokurátorov pre obvod KS/KP v Trenčíne 19. 03. 2009 - 19. 03. 2009 Prihláška
Premlčanie, preklúzia v občianskom práve, aplikačné problémy, nová judikatúra 16. 02. 2009 - 17. 02. 2009 Prihláška
Efektívne využitie počítača, internetu a právnického softvéru pre sudcov a prokurátorov pre obvod KS/KP Nitra 07. 04. 2009 - 07. 04. 2009 Prihláška
Zákon o ochrane utajovaných skutočností a jeho vykonávacie predpisy 05. 03. 2009 - 06. 03. 2009 Prihláška
Európsky zatýkací rozkaz 03. 03. 2009 - 04. 03. 2009 Prihláška
Francúzsky jazyk - právnická terminológia 09. 03. 2009 - 11. 03. 2009 Prihláška
Postup prvostupňového súdu po podaní obžaloby 16. 03. 2009 - 18. 03. 2009 Prihláška
Pôsobnosť probačných a mediačných úradníkov v trestnom konaní . 16. 03. 2009 - 16. 03. 2009 Prihláška
Súdne poplatky a trovy konania po novele OSP 05. 03. 2009 - 05. 03. 2009 Prihláška
Efektívne využitie počítača, internetu a právnického softvéru pre sudcov a prokurátorov pre obvod KS/KP v Bratislave 08. 04. 2009 - 08. 04. 2009 Prihláška
Anglický jazyk - právnická terminológia (DP JA Omšenie) 09. 03. 2009 - 11. 03. 2009 Prihláška
Anglický jazyk - právnická terminológia (Inštitút vzdelávania MS SR) 09. 03. 2009 - 11. 03. 2009 Prihláška
Aplikácia európskeho súťažného práva vnútroštátnym sudcom (nariadenie ES č. 1/2003) 19. 03. 2009 - 20. 03. 2009
Prihláška
Metodológia vzdelávania, psychológia 23. 03. 2009 - 24. 03. 2009
Prihláška
Orgány obce a ich kompetencie a vydávanie všeobecne záväzných nariadení 07. 04. 2009 - 08. 04. 2009 Prihláška
Súdne poplatky a trovy konania po novele OSP 04. 03. 2009 - 04. 03. 2009 Prihláška
Mladistvé osoby v trestnom konaní. 30. 03. 2009 - 31. 03. 2009 Prihláška
Aktuálne aplikačné problémy európskeho medzinárodného práva súkromného 01. 04. 2009 - 03. 04. 2009 Prihláška
Dedičské konanie 30. 03. 2009 - 30. 03. 2009 Prihláška
Prokurátor v občianskom súdnom konaní 21. 05. 2009 - 21. 05. 2009 Prihláška
Prokurátor v občianskom súdnom konaní 23. 06. 2009 - 23. 06. 2009 Prihláška